การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความเครียด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 เรื่อง จำนวนจริง ด้วยวิธีห้องเรียนกลับด้าน

Main Article Content

อากร พุทธรักษา

Abstract

 The purposes of this research were to investigate mathematical achievement and the stress in learning real number using flipped classroom method. The research instruments used in this study were real number lesson plans, achievement test and perceived stress scale while the subjects in this study were 50 of Mattayom Sueksa 4 in academic year 2017 received from volunteer sampling method. The statistics used in this study were mean, percentage, Effectiveness Index ,proportion testing (Z) and t-test (Dependent Samples).The results showed that flipped classroom method learning process based on criteria E1/E2=70/50. The Individual Effectiveness Indexs more than or equal 0.50  have not less than 70% at significant level 0.05 and students have stress on real number using flipped classroom reduced from regular classs at significant level 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย