ถอดบทเรียนความสำเร็จการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านสันหีบ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Main Article Content

ภัทรานิษฐ์ บุญยงค์
วจี ปัญญาใส
พิมผกา ธรรมสิทธิ์

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านสันหีบ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยมี 2 กลุ่ม โดยการเลือกแบบเจาะจง จากผู้อำนวยการสถานศึกษา, ครูฝ่ายวิชาการ, ครูผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม, ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นจากคุรุสภา ,ตัวแทนนิเทศติดตามจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ,ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนผู้ปกครอง รวมทั้งสิ้น 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การบันทึกการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
          ผลการวิจัย พบว่า
          1) ด้านกระบวนการ พบว่า กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประกาศนโยบายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ
          2) ด้านผลผลิต พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เสนอโครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน และจัดทำโครงการ 17 โครงการ มีการการติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติตามโครงการรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน
          3) ด้านผลลัพธ์ พบว่า โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กระจายอำนาจให้ครูทุกคนเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประกอบด้วย เครือข่ายผู้ปกครอง อำเภอและองค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นโดยได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานคุณธรรมเหรียญทองระดับชาติ มีหน่วยงานหรือสถานศึกษาอื่นๆเข้ามาศึกษาดูงานและกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม. (2560). คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 3 มกราคม 2560). กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด.

ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ. (2560). รายงานการศึกษาผลการดำเนินงานการขยายผลเครือข่าย โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2564. แหล่งที่มา: http://moralschools.org/wp-content/ uploads/2017/07/เล่ม_รายงานการศึกษาเพชรบุรีเขต 2. Pdf/.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2550). นโยบาย สพฐ. ปี 2551. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.