แนวทางการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ในอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Main Article Content

สมพงษ์ พรมที
นารีรัตน์ สีระสาร
บำเพ็ญ เขียวหวาน

บทคัดย่อ

          ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 2) ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3) แนวทางการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
          ประชากรที่การศึกษา คือ เกษตรกรที่ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2564/65 จำนวน 250 ราย กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโรยามาเน มีความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 154 ราย โดยวิธีสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการจัดอันดับ


          ผลการวิจัยพบว่า 1) เกษตรกรร้อยละ 64.9 เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 54.46 ปี จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีประสบการณ์ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 15.16 ปี ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้เฉลี่ย 1,077.30 กิโลกรัม/ไร่ และมีต้นทุนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 4,988.99 บาท/ไร่ 2) เกษตรกรมีปัญหาในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระดับมากเรื่องการปลูกและดูแลรักษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้อเสนอแนะในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระดับมากเรื่องการสนับสนุนเกี่ยวกับควรมีโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3) แนวทางส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระดับมาก ด้านการสนับสนุนเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

บุญช่วย อุดคำมี. (2562). เรื่องการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง. วิทยานิพนธ์ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.

ประมวล บัวกฎ. (2563). การส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ไพฑูรย์ ทองสนิท. (2556). ศึกษาการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก วิทยานิพนธ์ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.

มลธิชา ทาอาสา. (2561). แนวทางการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. วิทยานิพนธ์ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

วัชรพงษ์ วงค์คำปวน. (2560). ศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาของเกษตรกร ในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร วิทยานิพนธ์ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.

สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี. (2565). แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ ปี 2564. จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2564). สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินค้าปี 2564. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2565 .แหล่งที่มา: https://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/jounal/ 2565/commodity2564.pdf

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2565). สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้มปี 2565. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2565. แหล่งที่มา: https://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/ jounal/2565/trendstat2565-Final-Download.pdf