แนวทางการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ นักประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้าฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้แต่ง

  • เมธาวิน สาระยาน คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเพชรบุรี

คำสำคัญ:

แนวทางการสื่อสาร สมรรถนะนักประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารในการเสริมสร้างสมรรถนะ นักประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักประชาสัมพันธ์ และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการสื่อสารในการเสริมสร้างสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยการสำรวจจากนักประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ แบบเจาะจง จำนวน 24 คน และนำมาวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล

ผลการศึกษา 1) รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมในการเสริมสร้างสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค มีอยู่ 3 รูปแบบ คือ รูปแบบการสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปสู้ผู้ใต้บังบังคับชา เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในนโยบายและวัตถุประสงค์ของงานประชาสัมพันธ์ รูปแบบการสื่อสารจากผู้ใต้บังคับบัญชา ไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบความคิดเห็นของนักประชาสัมพันธ์และเกิดการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกัน รูปแบบการสื่อสารในระดับเดียวกัน คือ การแบ่งปันข้อมูลความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทำงานร่วมกันระหว่างนักประชาสัมพันธ์ เพื่อประสานความร่วมมือในการทำงาน 2) การพัฒนานัก ประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมี 2 ปัจจัยหลัก คือ การวางคนให้ตรงกับงาน เช่น การทดสอบและ สัมภาษณ์ความสามารถในการทำงานประชาสัมพันธ์ ความชอบ ความสุขในการทำงาน เป็นต้น และการฝึก ทักษะการคิดเชิงระบบหรือการสร้างแผนที่ทางความคิดให้กับนักประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถทำงาน ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3) แนวทางการสื่อสารในการเสริมสร้างสมรรถนะ ที่สามารถทำได้ คือ การสร้างความเข้าใจเรื่องเป้าหมายและผลลัพธ์ในการทำงานที่ชัดเจน มีการบูรณาการการทำงานและ การสร้างทีมงานมีการกำหนดแนวทางการทำงานที่ชัดเจนและใช้รูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายเพิ่มช่องทาง การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างทีมนักประชาสัมพันธ์ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ เพื่อนำไปสู่ การสร้างการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ให้กับองค์กร

 

คำสำคัญ : แนวทางการสื่อสาร สมรรถนะนักประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-25