การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า สู่ความยั่งยืน จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้แต่ง

  • ภวิษย์กันฐพร มงคลชาติ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

คำสำคัญ:

การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม, การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

บทคัดย่อ

การศึกษาด้านการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน จังหวัดสมุทรปราการ พบว่ามีปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนการสื่อสารและเอื้อต่อการดำเนินการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมอนุรักษ์คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลักคือ ปัจจัยภายในองค์กร และปัจจัยภายนอกองค์กร  ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ อุดมการณ์และจิตสำนึก ความน่าเชื่อถือ การใช้ช่องทางการสื่อสาร กิจกรรมปลูกระบบนิเวศ 3 น้ำและ สันทนาการ  ปัจจัยภายนอกองค์กร ได้แก่ ความร่วมมือจากเป้าหมายหลัก และบริบทแวดล้อมทางสังคม เมื่อนำเอาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาเชื่อมโยงและประกอบเข้าด้วยกัน จึงเห็นได้ว่าในแต่ละปัจจัยนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ เพราะนอกจากจะ สอดคล้องกับสภาพสังคม ประเด็นทางสื่อมวลชนแล้วยังตอบสนองต่อกระแสการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ดังนั้นปัจจัยที่เสนอมาข้างต้นจึงเป็นแรงส่งที่ทำให้เกิดการสนับสนุนการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุ้งบางกะเจ้า

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-24