สตรี – ศรัทธา - ซาตาน และพระเจ้า: ประเด็นล้อเลียนคริสต์ศาสนาในภาพยนตร์ Rapture Palooza

ผู้แต่ง

  • อารยา พิทยจำรัส

คำสำคัญ:

ศาสนาคริสต์, ภาพยนตร์, วันสิ้นโลก

บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้นำเสนอประเด็นล้อเลียนคริสต์ศาสนาในภาพยนตร์เรื่อง Rapture Palooza ผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรม และบทสนทนาของตัวละครในสามประเด็นคือ ภาพลักษณ์ของสตรี, ความศรัทธาในศาสนา และภาพลักษณ์ของซาตานกับพระเจ้า การล้อเลียนคริสต์ศาสนาในสามประเด็นนี้ สะท้อนแนวคิดมนุษย์นิยม ที่เชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของมนุษย์ และการนำเสนอภาพลักษณ์การเป็นวีรสตรีของตัวละครในภาพยนตร์ ยังสะท้อนแนวคิดแบบสตรีนิยมอย่างชัดเจน ทั้งการล้อเลียนภาพลักษณ์ของตัวละครซาตานและพระเจ้าผ่านสีผิว และเชื้อชาติของนักแสดงสามารถสะท้อนอคติทางชาติพันธุ์ในสังคมอเมริกัน ทั้งสามประเด็นที่ภาพยนตร์นำมาล้อเลียนสื่อถึงประเด็นหลักของเรื่องคือแสดงความไม่น่าเชื่อถือของศาสนาที่มีแนวคิดแบบเทวนิยมเช่น ศาสนาคริสต์ พร้อมกับการเชิดชูความเป็นมนุษย์ “ผิวขาว” ที่มีเหตุผล มีความสามารถในการจัดการกับอุปสรรคต่างๆ ได้ อีกทั้งประเด็นหลักของเรื่องยังสามารถสะท้อนภาพสถานะของศาสนาคริสต์ และอคติทางสีผิว เชื้อชาติที่ยังคงมีอยู่ในสังคมปัจจุบัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-16