กฎหมายอาหารกับการสื่อสารสู่ผู้บริโภค

ผู้แต่ง

  • กมล ไชยสิทธิ์
  • วริทธิ์ ศรีสุขทวีรัตน์
  • เณศรา ชุตินิยมการ

คำสำคัญ:

กฎหมาย, อาหาร, การสื่อสาร, ผู้บริโภค

บทคัดย่อ

กฏหมายมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันรวมไปถึงกฏหมายกับอาหาร และการสื่อสารไปยังผู้บริโภค เนื่องจากคนเรามีความจำเป็นต้องบริโภคอาหารให้ถูกหลักเพื่อทำให้ร่างกายนั้นแข็งแรง และอาหารที่บริโภคนั้นต้องได้รับความปลอดภัย โดยแสดงข้อมูลแก่ผู้บริโภคได้ทราบถึงคุณสมบัติของอาหารที่จะบริโภค ตลอดถึงการมีเครื่องหมายต่างเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในการบริโภคผ่านการแสดงตราสัญลักษณ์และฉลาก สิ่งเหล่านี้ถูกควบคุมโดยข้อกฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้นมาเพื่อควบคุมอาหารที่บริโภคเข้าไปให้มีคุณภาพ และควบคุมการโฆษณาเพื่อไม่ให้เกิดการหลอกลวงผู้บริโภค จากผู้ประกอบการที่มีจำนวนมากรายที่มีการแข่งขันกันภายในตลาด ที่มีการใช้กลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าของตนเอง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-16