ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5; The Effect of Constructivist Approach Learning by Using Concept Mapping to Devel

Main Article Content

สิริมา มิ่งเมือง Sirima Mingmuang

Abstract

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1)   เพื่อศึกษาจำนวนนักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำวน 28 คน ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วว่ามีความเหมาะสมมาก 2) แบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบสองชั้น จำนวน 20 ข้อ


ผลการวิจัยพบว่า


 1. นักเรียนจำนวนร้อยละ 84.28 ของนักเรียนทั้งหมด มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงขึ้น จากการที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด

 2. แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดย มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์เฉลี่ย 56.67 % ซึ่งมีพัฒนาการระดับสูง    

  Abstract


                  The Purpose of research were (1) To identify the number of students in Matthayomsuksa 5 who have changed of Scientific Conception of on Photosynthesis by Constructivist Approach Learning by Using Concept Mapping (2) to study compare the Scientific Conception Development of the Matthayomsuksa 5 students on the Photosynthesis by Constructivist Approach Learning by Using Concept Mapping.


                  The sample group consisted of 28 Matthayomsuksa 5 students studying in the first semesther in the academic year of 2016 at Rathradanusorn school, Banphotpisai District, Nakhonsawan province, Thailand. The sample group participated in this research was selected by Cluster Random Sampling method


                  The research instruments were 1) lesson plans of Constructivist Approach Learning by Using Concept Mapping through inquiry method with the very appropriate level 2) 20 item of Photosynthesis Scientific Concept Test of Matthayom 5 students.


                  The research finding were as follows:


  1. The 84.28 percent of all students had changed Scientific Conception of Photosynthesis is higher by learning Constructivist Approach Learning by Using Concept Mapping.

  2. Student’ Scientific Conception of Photosynthesis learning by Constructivist Approach Learning by Using Concept Mapping higher than before learning by had average relative gain score of 56.67 percent with high level development


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Dissertations
Author Biography

สิริมา มิ่งเมือง Sirima Mingmuang, Nakhon Sawan Rajabhat University

Thailand Citation Index Centre