การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา เรื่อง สารรอบตัวเราสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2; Development of Multiple Intelligence Learning in Science Topic: Surrounding Substance of Grade 2 Student’s

Main Article Content

เวลิกา ไผ่เรือง Welika Phairueang

Abstract

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญา เรื่องสารรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญา  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 40 คน จำนวน 1 ห้องเรียน  โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2558  ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม   เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญา  เรื่อง สารรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน  5 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชนิด  3  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้  คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้  t–test (Dependent  Samples)   


ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญา  เรื่องสารรอบตัวเรา  กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีประสิทธิภาพ  89.32/81.75 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญา  เรื่องสารรอบตัวเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และมีความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญา  เรื่อง สารรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก   


Abstract


The objective of this research were 1.)  to investigate efficiency of the Multiple  Intelligence learning  plan  in  science, entitled  Surrounding  Substance   of  Grade 2 student’s  approach according to the 80/80,  2.) to compare student’s academic achievement of before and after  learning activities, 3.) to study student satisfaction towards learning activity package based on Multiple Intelligence. The samples were 40 student’s from  Grade 2 student’s  in a classroom of  Rojanawit  Elementary  School, Mueang Phitsanulok District,  Phitsanulok  Province that receive by cluster random sampling.  Research tools of the Multiple  Intelligence learning  plan  in  science, entitled  Surrounding  Substance   of  Grade 2  student’s  were consisted of  5 learning  plans, the learning achievement test consisting of 30 questions is a multiple choice have three choice , and the student’s satisfaction consisting of 30 questions.  Percentage, mean, standard deviation, and dependent t-test were used for statistical description. 


The finding showed that  student’s who learned through Multiple Intelligence learning  plan  in  science, entitled on Surrounding  Substance  of  Grade 2 student’s  were shown efficiency as 89.32/81.75, the academic achievement of student’s  by using Multiple Intelligence learning  plan as significantly greater than that of pre-test score at the level of 0.05 , and satisfaction towards learning activity  at  high level.

Article Details

Section
Dissertations