การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนสตอรี่ไลน์ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2; The Development of Learning Activities by Using the Storyline Method of Constructing science Lesson

Main Article Content

วีนัส อยู่แย้ม Venus Yuyaem

Abstract

               งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนสตอรี่ไลน์ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน – หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยวิธีการสอนสตอรี่ไลน์ และ   3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนสตอรี่ไลน์  กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม  อำเภอกงไกรลาศ   จังหวัดสุโขทัย จำนวนทั้งสิ้น 16 คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง  สถิติที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน  และการทดสอบหาค่าที  (t-test dependent sample) 


                ผลการศึกษา พบว่า 1) การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสอนสตอรี่ไลน์ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  80.16/83.75   2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  และ  3)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้หลักการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก  


Abstract


                The objectives of this study were : 1) to study instructional package by using the storyline method for Mathayomsuksa 2  students in order to  meet the effective criterion 75/75, to compare the student learning scores before and after learning through the  storyline method and evaluate the students satisfaction toward the storyline method teaching.  The study sample of 16 mathayomsuksa 2  students  from Banmaisukkaseam school , Kongkailas district, Sukhothai Province. The  collected data were analyzed by mean,  standard deviation, and t-test.


             The results were as follows : the instructional package by using the storyline method for athayomsuksa 2  students. The effectiveness index  was  80.16/80.75 . Students had posttest score than those pretest scores at 0.05 level of statistics. the student’s satisfaction towards the storyline method was at a highest level.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Dissertations