การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา; The Development of Training Package to Enhance Public Consciousness of the College of Education Students at University of Phayao

Main Article Content

ฐิติชัย รักบำรุง และคณะ Thitichai Ruckbumrung and Other

Abstract

บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะตามเกณฑ์ E1/E2 (85/85)  2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกอบรม  3) เพื่อเปรียบเทียบจิตสาธารณะก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกอบรม  4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างนิสิตที่ฝึกด้วยชุดฝึกอบรมกับนิสิตที่ฝึกแบบปกติ 5) เพื่อเปรียบเทียบจิตสาธารณะระหว่างนิสิตที่ฝึกด้วยชุดฝึกอบรมกับนิสิตที่ฝึกแบบปกติ  6) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อชุดฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี       ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน เพื่อเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ  1) แบบสอบถามความต้องการจำเป็นในการพัฒนาจิตสาธารณะ  2) ชุดฝึกอบรมจิตสาธารณะ     3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม  4) แบบวัดจิตสาธารณะ  5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรม       การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑ์ประสิทธิภาพ (E1/E2)   และ t-test

                ผลการวิจัยพบว่า

                1. ชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.74/85.19 โดยเป็นไปตามเกณฑ์ พบว่า 1) คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังการใช้ชุดฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการใช้ชุดฝึกอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   2) คะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะหลังการใช้ชุดฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการใช้ชุดฝึกอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   3) คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังจากฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมการใช้ชุดฝึกอบรม สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของนิสิตที่ฝึกอบรมแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   4) คะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะหลังจากฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของนิสิตที่ฝึกอบรมแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อชุดฝึกอบรม พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 3.74

Abstract

                The objectives of this research were  1) to develop training package on public consciousness when E1/E2 was (85/85),  2) to compare the score before and after training with the training package,  3) to compare the public consciousness  before and after using the training package  4) to compare training achievement of the students who were trained with the training package and trained with normal training strategy,  5) to compare public consciousness  of the students who were trained with the training package and trained with normal training strategy and 6) to study student satisfaction with the training package.    The population of this study were the students in Bachelor of Education Program totaling 120 students. The sample was divided equally into two groups: experimental group and control group. Each group had 60 students. The research instruments were 1) the questionnaire on the needs to develop public consciousness, 2) the training package, 3) a test of achievement, 4) a test of public consciousness, 5) a satisfaction questionnaire on training package. Percentage, mean, standard deviation, E1/E2, and t-test were applied to analyze the collected data.

                The research results found that:

                1. The training package that the researcher have done has E1/ E2 = 85.74/85.19 accordance with the set criterion.  1) The score was higher than the score before training significantly at the .05 level of significance.  2) The average score on public consciousness was higher than the normal training strategy significantly at the .05 level of significance.  3) The average achievement score was higher than the normal training strategy at the .05 level of significance.  4) The average public consciousness was higher than the normal training strategy at the .05 level of significance.

                2. The results of student satisfaction with the training package found that it was at the high level that average of 3.74.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Dissertations