ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติและการคล้อยตามกลุ่มเพื่อนกับความสัมพันธ์ทางเพศ ของนักศึกษาหญิง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท; The Relationship between Attitude Reliance on Friends and Intimacy of The Female Students in Muang District Chai Nat Province

Main Article Content

กาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพ Kanjananat Tongmuangtunyatep
สายฝน อำพันกาญจน์ Saifon Amphankan
สินาภรณ์ กล่อมยงค์ Sinaporn Klomyong

Abstract

บทคัดย่อ

                การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับเจตคติ และความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ และการคล้อยตามกลุ่มเพื่อนกับความสัมพันธ์ทางเพศของนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 ระดับอุดมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท จำนวน 144 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 3 ชุด คือแบบสอบถามเจตคติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศก่อนการแต่งงาน แบบสอบถามการคล้อยตามกลุ่มเพื่อน และแบบสอบถามความสัมพันธ์ทางเพศ ที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient) กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผลการศึกษาพบว่า เจตคติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศก่อน  การแต่งงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.07, S.D. = .43) การคล้อยตามเพื่อนในภาพรวมอยู่ใน    ระดับน้อย ( = 2.11, S.D. = .41) และความสัมพันธ์ทางเพศในภาพรวมไม่เคยปฏิบัติ ( = 1.15, S.D. = .27)                              ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างเจตคติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศก่อนการแต่งงานกับความสัมพันธ์ทางเพศ มีความสัมพันธ์เชิงลบในระดับต่ำมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 (r = -.29, p = .002) และการคล้อยตามกลุ่มเพื่อนกับความสัมพันธ์ทางเพศ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ำมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 (r = .25, p = .008) ผลการศึกษาสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปรับทัศนคติกลุ่มวัยรุ่น เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ และควรศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นทุกช่วงวัย และในสถานศึกษาที่หลากหลาย

Abstract

                The purpose of this study were to study the level of attitude and the relationship between attitude, reliance on friends and intimacy of the female students in Muang district, Chai Nat province. 114 students completed three questionnaires including attitude to sexual activity before marry, reliance on friends and intimacy which were tested by validity and reliability. Description, mean, standard deviation and Pearson’s correlation coefficient used to analyze the data accepted significantly at .05. The results found that 1) the attitude to sexual activity before marry at median level ( = 3.07, S.D. = .43),  2) the reliance on friends at less level ( = 2.11, S.D. = .41)  3) the intimacy at none level ( = 1.15, S.D. = .27),  4) the correlation coefficient between the attitude to have sex before marry and the intimacy at significant negative lower level at .05 (r = -.29, p = .002), 5) the correlation coefficient between the reliance on friends and the intimacy at significantly .05 positive lower level (r = .25, p = .008). The results can be used to support the process of attitude changing to prevent teenage pregnancy and sexual infection. The further study should to study in the vary groups of teenage and educational institutes.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles