ผลการสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส ที่มีต่อความสามารถ ในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1; The Effects of Reading English Instruction by KWL plus Technique on reading Comprehension ability of Lower

Main Article Content

น้ำผึ้ง ช้างเนียม และคณะ Namphueng Changniam and Other

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส และ
2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส กับเกณฑ์ร้อยละ 75 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สาขาวิชา การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559 จำนวน 29 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส จำนวน
5 แผน เรื่อง Time, Shopping, Work, Daily Life และ Free Time  2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เป็นแบบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .82
ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกันและการทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว

                ผลการวิจัยพบว่า

                1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส มีความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

                2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส มีความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม

Abstract

                The objectives of this research were to 1) compare the English reading comprehension ability of lower vocational certificate one students before and after learning by KWL Plus technique and 2) compare the English reading comprehension ability of lower vocational certificate one students after learning by KWL Plus technique with the criterion of 75 percent. The research sample by means of cluster random sampling consisted of 29 lower vocational certificate one students in Accounting Major of Nakhon Sawan Vocational College students, Muang District, Nakhon Sawan Province, being enrolled in the second semester of the 2016 academic year. The instruments of this research consisted of 1) five lesson plans with KWL Plus technique on content about Time, Shopping, Work, Daily Life and Free Time and 2) an English reading comprehension ability test with 4 choices which included 40 items with a reliability as .82

                The data collected by one group pre test – pos test design. The obtained data were analyzed by using mean, standard deviation, one sample t-test and independent sample t-test.

                The results of research were as follows:

                1. The lower vocational certificate one students learning by KWL Plus technique had English reading comprehension ability higher than before at the .05 level of statistical significance.

                2. The lower vocational certificate one students English reading comprehension ability after learning by KWL Plus technique was not higher than 75 percent of the total scores.

Article Details

Section
Dissertations