ผลการจัดประสบการณ์ที่เสริมสร้างจิตพิสัยโดยใช้การเล่านิทานประกอบหนังสือภาพที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย; The Effect of Learning Experiences to Raise Effective Domain using Picture Story Telling on Self-Discipline for Early Childhood Children

Main Article Content

มาลินี ป้อมเขตร และคณะ Malinee Pomkhet and Other

Abstract

บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพื่อเปรียบเทียบจำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์              ที่เสริมสร้างจิตพิสัยโดยใช้การเล่านิทานประกอบหนังสือภาพกับร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด            2) เพื่อเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ที่เสริมสร้างจิตพิสัย โดยใช้การเล่านิทานประกอบหนังสือภาพกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม  3) เพื่อเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของ    เด็กปฐมวัยระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์เสริมสร้างจิตพิสัย โดยใช้การเล่านิทานประกอบ      หนังสือภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สังกัดเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 45 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster  random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งสิ้น 2 ฉบับ ดังนี้  1) แผนการจัดประสบการณ์การเล่านิทานจำนวน 30 แผน   2) แบบสังเกตความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยจำนวน 2 ชุด ซึ่งผ่านการตรวจคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi square) และการทดสอบที (t-test)

                ผลการวิจัยพบว่า

                1. เด็กปฐมวัยร้อยละ 98.52 ของเด็กทั้งหมด มีความมีวินัยในตนเองทุกด้านผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80                  ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับประสบการณ์โดยใช้การเล่านิทานประกอบหนังสือภาพมีความมีวินัยเท่ากับ 3.513     ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                3. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์เสริมสร้างจิตพิสัยโดยใช้การเล่านิทานประกอบหนังสือภาพ มีวินัยในตนเองหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract

                The purposes of this research were  1) to compare the number of early childhood children receive a learning to raise effective domain using picture story telling with passed the 80 percent of full student passing criterion.  2) to compare self-discipline with passed the 80 percent of full score passing criterion     3) to compare the self-discipline for early childhood children before and after the experience using picture story telling. The sample used in this research were 45 boy and girl early childhood children from kindergarten 2 studying, academic year 2015 by cluster random sampling at Muang Karung preschool child development center, Banrai, Uthaithani under the Muang Karung sub-district manicipality. The instruments used in the research were 2 copies  1) 30 plans of learning experiences to raise effective domain using picture story telling on self-discipline for early childhood children  2) The 30 self-discipline observation plans approved by art activities specialist. Data analysis used mean standard deviation percentage and hypothesis testing used Chi square and t-test for dependent sample.

                The results revealed that:

                1. 98.52 percent of all early childhood children who receiving a learning to raise effective domain using picture story telling on self-discipline passed the 80 percent of full score passing criterion were significantly at the statistical level of .05

                2. The early childhood children who receiving a learning to raise effective domain using picture story telling had self-discipline equal 3.513 higher than 80 percent of full score passing criterion were significantly at the statistical level of .05

                3. The early childhood children who receiving a learning to raise effective domain using picture story telling on self-discipline after receiving the experience higher than before receiving the experience were significantly at the statistical level of .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Dissertations
Author Biography

มาลินี ป้อมเขตร และคณะ Malinee Pomkhet and Other, Nakhon Sawan Rajabhat University

Curriculum and Instruction program