อิทธิพลของทัศนคติที่มีต่อการโฆษณาสินค้าในฐานะปัจจัยคั่นกลางที่ถ่ายทอดอิทธิพลขององค์ประกอบของการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงสู่ความตั้งใจซื้อ; Effects of attitude toward advertisement as mediator of celebrity endorser components and purchase inten

Main Article Content

มนตรี พิริยะกุล Montree Piriyakul
อริญชย์ ณ ระนอง Arin Na Ranong

Abstract

             การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาอิทธิพลของทัศนคติที่มีต่อการโฆษณาในฐานะปัจจัยคั่นกลางระหว่างองค์ประกอบของการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงกับความตั้งใจซื้อ การวิจัยดำเนินการโดยแจกแบบสอบถามแก่ผู้ใช้รถยนต์โตโยต้าจำนวน 700 คนจากศูนย์โตโยต้าในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบของการเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่รับรองผลิตภัณฑ์ด้านความเชี่ยวชาญ และความน่าไว้วางใจเป็นตัวแปรที่ถ่ายทอดอิทธิพลบางส่วนผ่านทัศนคติที่มีต่อการโฆษณาสู่ความตั้งใจซื้อขณะที่ความดึงดูดใจถ่ายทอดอิทธิพลทั้งหมดผ่านทัศนคติที่มีต่อการโฆษณาสู่ความตั้งใจซื้อ    


Abstract


             The objective of this study is to explore the mediation effects of attitude toward advertisement in transmitting influences of source attributes; trustworthiness, expertise and attractiveness, to purchase intention. The study was SEM analysis with and without attitude toward advertisement in the models. Data were collected from 700 Toyota clients in Bangkok. The findings revealed that attitude toward adver-tisement was partially mediated trustworthiness and expertise to purchase intention while attractiveness was fully mediated.

Article Details

Section
Research Articles