การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย; A Preliminary Investigation of the Generality and Problems on Doing Science Project of Upper Secondary School Students in Princess Chulab

Main Article Content

ขุนทอง คล้ายทอง และคณะ Khunthong Klaythong and Other

Abstract

                การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนละ 30 คน จาก 8 โรงเรียน รวม 240 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และปัญหาการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัย พบว่า

                1. นักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้คิดประเด็นในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 79.60 โดยนักเรียนได้ประเด็นในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์จากสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ หรือประสบการณ์ตรงของนักเรียน
คิดเป็นร้อยละ 79.60 ในการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องนักเรียนจะศึกษาจากเว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 95.00 โดยมากกว่าร้อยละ 85.00 ศึกษาผ่านเว็บไซต์ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ในการทำข้อเสนอโครงงาน นักเรียนจะวางแผนงานและขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามรูปแบบการทำข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 94.20 ในขั้นตอนการทำโครงงานนักเรียนจะใช้อุปกรณ์และเครื่องมือจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 78.80 นอกจากนี้นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ทุนส่วนตัวในการทำโครงงาน คิดเป็นร้อยละ 87.10 ซึ่งช่วงเวลาที่นักเรียนเลือกทำโครงงานมากที่สุด คือช่วงหลัง
เลิกเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.70 และลงมือเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 87.50

                2. ผลสะท้อนจากนักเรียนด้านปัญหาในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนขาดความสนใจและแรงบันดาลใจในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 64.20 นักเรียนขาดทักษะในการใช้เครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์บางชนิด คิดเป็นร้อยละ 62.30 นักเรียนขาดทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงงาน และการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 56.70 นักเรียนมีปัญหาเรื่องการขาดอุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 56.70 ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการให้คำปรึกษา
คิดเป็นร้อยละ 55.40 และทรัพยากรของห้องสมุดมีไม่เพียงพอสำหรับค้นคว้า คิดเป็นร้อยละ 55.00 อีกทั้ง
ครูที่ปรึกษาโครงงานไม่มีเวลาในการให้คำแนะนำแก่นักเรียนทุกขั้นตอนได้ คิดเป็นร้อยละ 31.70

Abstract

                This study investigated the generality and problems on doing science project of upper secondary school students in Princess Chulabhorn’s college, Thailand. A total of 240 students from 8 schools of Princess Chulabhorn’s college, who were studying in Mathayomsuksa V and had experience on doing a science project in the academic year 2013, were the samples of this study by using stratified random sampling. The research instrument was the generality and problems on doing science project of upper secondary school students questionnaire created by the researcher. The results of the study were as follows:

                1. Most of the students think about the issues on doing science project by themselves with 79.60 percent of students. Students’ science project issues mostly come from natural environment and direct experiences of students with 79.60 percent of students. In reviewing literature, students will study from the websites with 95.00 percent of students. More than 85.00 percent of students study from the websites about science projects and related research institutions. In the process of writing proposal, students will plan a science project together as a group and write the proposal follows the school pattern with 94.20 percent of students. The equipment used mostly come from science laboratories in schools with 78.80 percent of students. Moreover, most of students use their own money for doing the science projects with 87.00 percent of students. Students mostly work on their projects after school with 86.70 percent of students and write a science project report by themselves with 87.50 percent of students.

                2. Students’ responses toward the problems on doing science project revealed that most of student lack of attention and inspiration to do science projects with 64.20 percent of students. Students lack of skills to use some scientific instruments with 62.30 percent of students. Students lack of the skills to write a project proposal and report with 56.70 percent of students. They also lack of suitable scientific instruments for doing science projects with 56.70 percent of students and advisory specialists with 55.40 percent of students. The resources for doing science project was another concern of the students with 55.00 percent of students. In addition, the project advisers did not have enough time to give students advices in every step of doing the project with 31.70 percent of students.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Dissertations