เกาะคาโมเดล: ยุทธศาสตร์การบริหารท้องถิ่นอย่างสมดุลในศตวรรษที่ 21; Koh-Kha Model: The Strategy for Balanced Local Administration in the Twenty-First Century

Main Article Content

ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ Nathdanai Pratuangboriboon

Abstract

                 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการบริหารงานท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเกาะคา และนำเสนอรูปแบบการบริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเกาะคา ภายใต้การบริหารในศตวรรษที่ 21 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร และการศึกษาภาคสนามแบบมีส่วนร่วม ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดสัมมนาวิชาการ และจัดการสนทนากลุ่ม โดยทำการศึกษาจาก ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาล ผู้นำและประชาชนในตำบล และ นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้วยการนำแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ แนวคิดในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแนวคิดการวางหลักยุทธศาสตร์องค์กรปกครองท้องถิ่น มากำหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย

                ข้อค้นพบสำคัญ ที่สามารถนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์การบริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเกาะคา คือ ความเป็นเมืองแห่งความร่วมมือ ที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมในการบริหารจัดการ นอกจากจะทำให้การดำเนินงานทุกอย่างประสบความสำเร็จแล้ว ยังก่อให้เกิดความรักสามัคคี ความสมานฉันท์และเอื้ออาทรของคน
ในชุมชนท้องถิ่น เกิดเป็นชุมชนที่น่าอยู่ สังคมแห่งความเอื้ออาทร เละเป็นเมืองที่คนในชุมชนสามารถใช้ชีวิตที่มีความสุขอย่างสมดุล ที่สอดคล้องเชื่อมโยงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของตำบลเกาะคา ดังนั้น เทศบาลตำบลเกาะคา จึงควรนำรูปแบบเมืองแห่งความร่วมมือมาใช้เพื่อตอบสนองสิ่งที่ท้าทาย นำไปสู่บริการสาธารณะ
ที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด พร้อมทั้งก้าวไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ภายใต้การบริหาร
ในศตวรรษที่ 21

Abstract

                This qualitative research aimed to study the local administration of Koh-Kha municipality and present the local administration model of Koh-Kha municipality under the administration in the twenty first century. Data were collected through documentary study, participatory study, in-depth interviews, scholars seminar, and focus group discussion from municipality administrators and officers, leaders and population in communities, public administration experts. Results from the data processed and analyzed as well as various factors are based on new public administration theory, sustainable development theory and local organization strategic planning determine the conceptual framework.

                The important findings that can be determining as the local administration strategy of Koh-Kha municipality is the collaborative city, that all sectors take part in administration participation. In addition to the achievement of operation, it has to contribute unity, solidarity and generosity of the people, be getting into livable community, generosity society and the people living with balanced happiness in the community. All the above mentioned are in accordance with the economic system, social and environmental aspects of Koh-Kha municipality. Therefore, Koh-Kha municipality should apply collaborative city to adapt and respond to new challenge, contribute to the most benefit of public services for people, including an approach to be the excellent organization under administration in the twenty-first century.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles
Author Biography

ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ Nathdanai Pratuangboriboon, Lampang Rajabhat University

Thailand Citation Index Centre