การรับรู้สภาพแวดล้อม ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการมุ่งเน้นทางการตลาด ที่มีผลต่อการดำเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง; Effect of Perceived Environmental, Transformational Leadership and Marketing Orientation toward Financial Performance o

Main Article Content

อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ Anongwan Upradit
บุญฑวรรณ วิงวอน Boonthawan Wingwon

Abstract

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการรับรู้สภาพแวดล้อม ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง
การมุ่งเน้นทางการตลาด และการดำเนินงานทางการเงิน และ (2) เพื่อศึกษาการรับรู้สภาพแวดล้อม ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการมุ่งเน้นทางการตลาด ที่มีผลต่อการดำเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในระดับดี จำนวน 13 อำเภอ จังหวัดลำปาง ผู้ให้ข้อมูล คือ ประธานและคณะกรรมการ จำนวน 289 คน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์

                ผลการวิจัย พบว่า ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานทางการเงินเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ การรับรู้สภาพแวดล้อม ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการมุ่งเน้นการตลาด โดยทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก

                การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า การมุ่งเน้นทางการตลาดมีผลต่อการดำเนินงานทางการเงินมากที่สุด รองลงมา คือ การรับรู้สภาพแวดล้อมมีผลต่อการมุ่งเน้นทางการตลาด การรับรู้สภาพแวดล้อมมีผลต่อภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อการดำเนินงานทางการเงิน และ การรับรู้สภาพแวดล้อมมีผลต่อการดำเนินงานทางการเงิน

Abstract

                The purposes of this research were to study (1) the description of perceived environmental, transformational leadership, marketing orientation and financial performance, (2) the effect of perceived environmental, transformational leadership and marketing orientation toward financial performance of community enterprises in Lampang province.
It was quantitative research with population group of 289 good level of community enterprises from 13 districts in Lampang Province. The research tool was a questionnaire. The descriptive statistics used were percentage, frequency, average and standard deviation and inferential statistics with path analysis technique.

                The findings showed that:

                The descriptive study revealed that the importance of financial performance was valued as first priority and followed by perceived environmental, transformational leadership and marketing orientation by all factors were valued at a high level.

                The result of path analysis of marketing orientation had the most direct effect toward financial performance, and followed with perceived environmental had direct effect toward marketing orientation; perceived environmental had direct effect toward transformational leadership; transformational leadership had direct effect toward financial performance; and perceived environmental had direct effect toward financial performance.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles