การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3; The Development of Instructional Package on Buddhist Moral Topic For Mathayomsuksa 3 Students

Main Article Content

ธนาภา ทองดี; Tanapa Thongdee สุธาทิพย์ งามนิล; Suthathip Ngamnin

Abstract

บทคัดย่อ

                   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาชุดการสอน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน  3) ศึกษาจำนวนนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจำนวน 2 ฉบับ คือ  1) ชุดการสอนเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีประสิทธิภาพ 80.10/80.75 และ  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีความตรง   เชิงเนื้อหาโดยมีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.35-0.65 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.41 และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.79 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน   บางลายพิทยาคม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จำนวน 38 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

                   ผลการวิจัย พบว่า

                   1.  ชุดการสอน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 0.67-1.00 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

                   2.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

                   3.  นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70ของคะแนนเต็ม มีจำนวนร้อยละ 89.47 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract

                   The purposes of this research were  1) to develop on instructional package on Buddhism Moral Topic for Matthayomsuksa 3 students with efficiency of 80/80 standard criterion,  2) to compare students’ academic achievement on Buddhist Moral Topic before and after learning the instructional package, and  3) to study the number of Matthayomsuksa 3 students taught by the instructional package passing 70 % of the total score. The research comprised  1) the instructional package on Buddhist Moral Topic with efficience index of 80.10/80.75, and  2) the learning achievement test including 40 items with 4 multiple choices with content validity and difficulty degrees between 0.35-0.65, degree of discrimination between 0.20-0.41 and the reliability coefficient of 0.79. The samples in this study were 38 Matthayomsuksa 3 students in the first semester of the academic year 2014, at Banglai Pitthayakhom school in Bung na rangDistrict, Phichit Province. The samples were selected by simple random sampling.    

                   The findings were as follows:

                   1.  The instructional package on Buddhist Moral Topic had the efficiency index of 80.10/80.75, meeting the standard criterion at 80.10/80.75 under 80/80 criterion.

                   2.  The academic achievement of the students tanght by using the instructional package was higher than before learning at the 0.05 level of significance.

                   3.  Students taught by the package had achievement scores ranging from 70% of the fullscore, which amounted to 89.47 percent more than the set 70 percent pussing score at the 0.05 level of singnificance.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Dissertations