บทบรรณาธิการประจำฉบับ

Main Article Content

บรรณาธิการประจำฉบับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา

Abstract

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities) ฉบับนี้ เป็นวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index: TCI) จัดอันดับอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยทุกบทความจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา    ที่เกี่ยวข้อง กลั่นกรองบทความอย่างน้อย 2 ท่าน ก่อนการตีพิมพ์

                สาระในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิชาการ จำนวน 1 บทความ และบทความวิจัย จำนวน 9 บทความ โดยบทความวิชาการในวารสารฉบับนี้เป็นบทความที่ได้นำเสนอเกี่ยวกับ “การพัฒนาบัณฑิตครูของสถาบันอุดมศึกษาตามทฤษฎีทวิปริทัศน์และแนวคิดการเรียนรู้ในพื้นที่ที่สาม” นอกจากนี้แล้วในส่วนของบทความวิจัยในฉบับนี้เกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษา 5 บทความ ด้านหลักสูตรและการสอน 1 บทความ และด้านพัฒนาสังคม 3 บทความ     

             ในโอกาสนี้ วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาช่วยกันสนับสนุนและให้ความไว้วางใจผลงานของวารสารฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักวิจัยที่ได้กรุณาเผยแพร่ผลงานในวารสารนี้ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพ และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

 

 

 

                                                                รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์  วงศ์วัฒนา

บรรณาธิการประจำฉบับ 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Editor บทบรรณาธิการ