แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร; Work Motivation of Local Government Employees in Phichit Province.

Main Article Content

ชลดรินทร์ ธนะศักดิ์เจริญ, Chondarin Tanasakcharoen บัณฑิตา อินสมบัติ; Bantita Insombat

Abstract

บทคัดย่อ

                   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จำนวน 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ  แบ่งออกเป็น 7 ด้าน จำนวน 37 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบทีและการทดสอบเอฟ

                   ผลการวิจัยพบว่า

                   1. แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรในภาพ
รวม 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากในด้านแรงจูงใจใฝ่อำนาจด้านฐานะและความมั่นคงของอาชีพ รองลงมาคือ แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ด้านสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางในด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านลักษณะของงาน

                   2. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตำแหน่ง และประสบการณ์ในการทำงาน มีแรงจูงใจในการทำงานที่ไม่แตกต่างกัน

Abstract

                   The purposes of the research were to study work motivation of local government employees in Phichit province and to compare personal factors by work motivation of local government employees in Phichit province. The sample group included 180 local government employees in Phichit province. The instrument was a questionnaire of 5-level rating scale with 7 aspects, 37 items and reliability coefficient of 0.94. The data were analyzed by basic statistics and the hypothesis was tested by t-test and F-test.

                   The results showed as follows:

                   1. Work motivation of local government employees in Phichit province in 7 aspects are at the high level. When looking at each item, it was found that the items with the highest level comment are power motive in status and the stability of career, affiliation motive in relationships with associates and achievement motive in nature of work.

                   2. The comparison of work motivation of local government employees in Phichit province by personal factors found that those with different sex, age, level of education, average income per month, placements and work experience had no different work motivation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Dissertations