ความเครียดในการทำงานของพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร; Job Stress of Employee Bang Mun Nak Municipality, Bang Mun Nak District, Phichit Province

Main Article Content

อนันท์ พะละหงษ์; Anan Palahong ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน; Teeppipat Santawan

Abstract

บทคัดย่อ

                   การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาความเครียดในการทำงานของพนักงานเทศบาล   เมืองบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเครียดในการทำงานของพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำแนกตามข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานเทศบาลของเทศบาลเมืองบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 108 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้  ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test และการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Multiple comparison) ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่

                   ผลการวิจัยพบว่า

                   1. ผลจากการศึกษาด้านความเครียดในการทำงานของพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนากอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร มีความเครียดในการทำงาน อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

                   2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความเครียดในการทำงานของพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำแนกตามข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก พบว่า พนักงานเทศบาลที่มีระดับอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และตำแหน่งงาน ต่างกัน มีความเครียดในการทำงาน โดยปรากฏอาการทางด้านจิตใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Abstract

                   The purposes of this research were to study job stress of Bang Mun Nak Municipality employees, Bang Mun Nak District, Phichit Province, and to compare job stress among Bang Mun Nak Municipality employees, Bang Mun Nak District, Phichit Province as distinguished by basic information. The samples were 108 employees of Bang Mun Nak Municipality, Bang Mun Nak District, Phichit Province. The research tool was as 5-point rating scale questionnaire with a reliability coefficient of 0.98. The data were analyzed using mean, standard deviation, independent t-test, F-test and Multiple Comparison.

                   The findings are follows:

                   1. Job stress of employees of Bang Mun Nak Municipality, Bang Mun Nak District, Phichit Province, overall was at the lowest level. 

                   2. The Comparison of job stress among Bang Mun Nak Municipality employees Bang Mun Nak District, Phichit Province as distinguished by basic information found that age, education, time and office had an effect on job stress by showing in psychological symptoms differently and significantly at the level of 0.05.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Dissertations