กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ; Metacognitive Reading Strategies Used by Thai EFL University Students

Main Article Content

วิภาศิริ แจ้งแสงทอง Wipasiri Jaengsaengthong

Abstract

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบการใช้กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ศึกษาอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และคณะครุศาสตร์ จำนวน 177 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้คือ แบบสอบถามที่ดัดแปลงจากแบบสอบถามการวัดกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านสูงและต่ำทั้ง 3 คณะใช้กลวิธีในการอ่านแบบองค์รวม กลวิธีแบบแก้ปัญหาและกลวิธีแบบสนับสนุนอยู่ในระดับ    ปานกลาง นอกจากนี้เมื่อแบ่งกลุ่มคณะ พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการใช้กลวิธีการอ่านแตกต่างจากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และคณะครุศาสตร์   อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract

                This study investigated the use of reading strategies of 177 undergraduate students at Thepsatri Rajabhat University, Lopburi. The participants were from faculties of Humanities and Social Sciences, Science and Education. They were classified by their grade point average (GPA). The instruments used was a Survey of Reading Strategies (SORS) comprising 36 items to measure reading strategies in the aspect of metacognition including the global reading strategies (GLOB), the problem solving strategies (PROB), and the support strategies (SUP), respectively. The data collected were analyzed using mean (), standard deviation (S.D.), and t-test to determine different reading strategies used between high proficient students and low proficient students. In addition, one-way analysis of variance (ANOVA) was used to compare reading strategies in terms of metacognition among students under three different faculties used the metacognition in term of global reading strategies (GLOB), problem solving strategies (PROB), support reading strategies (SUP) at medium level. Both high and low proficient students used problem solving strategies (PROB), support reading strategies (SUP), and global reading strategies (GLOB). In overall, there was a significant difference at the level of .05 (p=.009) in reading strategies used in terms of metacognition between students under faculties of Humanities and Social Sciences and Science and a significant difference at the level of .05 (p=.000) between students under faculties of Humanities and Social Sciences and Education.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles
Author Biography

วิภาศิริ แจ้งแสงทอง Wipasiri Jaengsaengthong, Thepsatri Rajabhat University

Thailand Citation Index Centre