การเปรียบเทียบผลการใช้โปรแกรมฝึกกระโดดเชือกกับโปรแกรมฝึกกระโดดขึ้นลงบนม้านั่งที่ มีต่อสมรรถภาพพลังกล้ามเนื้อขาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเทศบาล วัดหลวงราชาวาส สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี, Comparison of Skipping P

Main Article Content

ธนกฤต สีมาก; Thanakrit Seemak สมเกียรติ เนตรประเสริฐ; Somkiat Netprasert

Abstract

บทคัดย่อ

                   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสมรรถภาพพลังกล้ามเนื้อขาโดยการใช้โปรแกรมฝึกกระโดดเชือกและโปรแกรมฝึกกระโดดขึ้นลงบนม้านั่งของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และ 2) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพพลังกล้ามเนื้อขาโดยการใช้โปรแกรมฝึกกระโดดเชือกและโปรแกรมฝึกกระโดดขึ้นลงบนม้านั่งของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

                   ผลการวิจัยพบว่า

                   1. ผลการศึกษาสมรรถภาพพลังกล้ามเนื้อขาโดยการใช้โปรแกรมฝึกกระโดดเชือก และโปรแกรมฝึกกระโดดขึ้นลงบนม้านั่ง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยการยืนกระโดดไกล คือ ก่อนการฝึกกระโดดเชือก  = 123.70, S.D. = 23.67 ก่อนการฝึกกระโดดขึ้นลงบนม้านั่ง  = 125.20, S.D. = 20.83 

                   2. ผลการเปรียบเทียบผลการใช้โปรแกรมฝึกกระโดดเชือกกับโปรแกรมการฝึกขึ้นลงบนม้านั่งด้วยการยืนกระโดดไกล คือ หลังการฝึก 4 สัปดาห์ ด้วยโปรแกรมฝึกกระโดดเชือก  = 129.50 , S.D. = 22.01 ด้วยโปรแกรมฝึกขึ้นลงบนม้านั่ง  = 132.40, S.D. = 19.60 หลังการฝึก 8 สัปดาห์ ด้วยโปรแกรมฝึกกระโดดเชือก  = 134.25 , S.D. = 22.08 ด้วยโปรแกรมฝึกขึ้นลงบนม้านั่ง  = 141.45, S.D. = 24.45 แสดงว่าทั้ง 2โปรแกรมส่งผลให้นักเรียนมีสมรรถภาพพลังกล้ามเนื้อขาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

Abstract

                             Objectives of the research were  1) to study the efficiency of leg muscles by skipping program and rise and fall bench program of primary school students (4-6) of Watluangrachawat Municipality School, Satit Ramkhamhaeng, Muang Uthai Thani, and  2) to compare the efficiency of leg muscles by skipping program and rise and fall bench program of these students.

                   The findings are as follows:

                   1. Results of leg muscle efficiency using skipping and rise and fall bench program of primary school students (4-6) of Watluangrachawat Municipality School, Satit Ramkhamhaeng, Muang Uthai Thani by broad jump before skipping are that  = 123.70, S.D. = 23.67, and before rise and fall bench program are that = 125.20, S.D. = 20.83.

                   2. Results of the comparison of skipping program and rise and fall bench program by board jump are that after 4 weeks by skipping program,  = 129.50, S.D. = 22.01, and by rise and fall bench program,  = 132.40, S.D. = 19.60. Then 8 weeks by skipping program,  = 134.25, S.D. = 22.08 whereas by rise and fall bench program,  = 141.45, S.D. = 24.45. This indicated that both programs resulted in higher efficiency of the leg muscles of the students significantly. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Dissertations