การศึกษาการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาให้บุตรหลานของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิต จังหวัดชัยนาท, Parents’ Decision in Selecting Schools for their Children in Wat Sing Sathit Municipal School, Chainat Province

Main Article Content

โนรี คำวิชิต; Noree Khamwichit, นันทิยา น้อยจันทร์; Nuntiya Noichun

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาให้ บุตรหลานของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ จังหวัดชัยนาท และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาให้บุตรหลานของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ จังหวัดชัยนาท จำแนกตามอาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ของครอบครัว กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ จังหวัดชัยนาท จำนวน 267 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาให้บุตรหลานของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ จังหวัดชัยนาทเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสถิติทดสอบเอฟ (F-test )  ผลการวิจัยพบว่า 

                   1. การตัดสินใจที่จะเลือกสถานศึกษาให้บุตรหลานของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ จังหวัดชัยนาทในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยรายด้านทั้ง 6 ด้านเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาให้บุตรหลานของผู้ปกครองนักเรียนสูงสุดลงมา ได้แก่ 1) ด้านชื่อเสียงของสถานศึกษา 2) ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 3) ด้านสภาพแวดล้อม 4) ด้านแนวทางการจัดการ เรียนการสอน และ  5) ด้านการเดินทาง และด้านค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ตามลำดับ 

                   2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาให้บุตรหลานของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ จังหวัดชัยนาท จำแนกตามอาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ของผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ จังหวัดชัยนาท จำแนกตามอาชีพ และมีรายได้แตกต่างกัน ตัดสินใจเลือกสถานศึกษาให้บุตรหลาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 ส่วนผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกันตัดสินใจเลือกสถาน ศึกษาให้บุตรหลานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

Abstract

The purposes of the study were to study the parents’ decision in selecting schools for their children in Wat Sing Sathit Municipal School, Chainat province and to make a comparison of the parents’ decision in selecting schools for their children in Wat Sing Sathit Municipal School, Chainat province by occupation, education and income of family. The samples were 267 parents of students of Wat Sing Sathit Municipal School, Chainat province, in 2013 academic year selected by stratified random sampling. The data were collected by a set of five-scale rating questionnaires. Data analysis was done through frequency, percentage, arithmetic means () standard deviation (S.D.) and F-test.

                   The results of the study are summarized below:

                   1. The parents’ decision in selecting schools for their children in Wat Sing Sathit Municipal School, Chainat province as a whole was at a high level. Accordingly the highest level five means werer eputation of the institution, school administrator, environment, approach to teaching and learning, travel and the parental cost. 

                   2. The parents’ decision in selecting schools for their children in Wat Sing Sathit Municipal School, Chainat province by occupation, education and income of family revealed as follows: Education did not show differences significantly at the .05 level, whereas occupation and income of family showed differences at the .05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Dissertations