บทบรรณาธิการประจำฉบับ

Main Article Content

บรรณาธิการประจำฉบับ บัณฑิตา อินสมบัติ

Abstract

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือฉบับนี้จัดพิมพ์เป็นฉบับพิเศษ (Special Issue) เนื่องในโอกาสการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ “National and International Conference Interdisciplinary Research for Local Development Sustainability” (IRLDS 2015) ซึ่งเป็นความร่วมมือของเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้นำผลงานวิชาการและผลงานวิจัยมาเผยแพร่สู่สาธารณะ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในศาสตร์สาขาต่างๆ

           บทความที่นำเสนอในวารสารฉบับนี้มีจำนวน 12 บทความ โดยเป็นบทความในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยบทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับนีเป็นวารสารที่นำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ ที่มีการปรับปรุงโดยเจ้าของบทความและได้รับการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารอย่างน้อย 2 ท่าน ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้

           กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพ หวังว่าคงจะได้รับความกรุณาจากผู้อ่านและผู้ทรงคุณวุฒิที่จะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพวารสารให้มีคุณภาพต่อไป

 

 

 

 

 

                                บัณฑิตา  อินสมบัติ

บรรณาธิการประจำฉบับ 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Editor บทบรรณาธิการ