การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ด้านสำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้

Main Article Content

จุฑารัตน์ ด้วงธรรม Jutarat Doungtum

Abstract

บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษาการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านโสก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จำนวน 3 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพราะผู้วิจัยปฏิบัติการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แผนการสอนการจัดกิจกรรมรูปแบบศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ และแบบทดสอบพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 ใช้วิธีการวิจัยเชิงทดลองแบบ One–Group Pretest–Posttest Design และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t–test Dependent Sample

                ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยรวมและจำแนกรายทักษะมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นและอยู่ในระดับดีเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง

มีคะแนนความสามารถทางทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Abstract

                The purposes of this study was to study the development of the basic mathematic skills in 5 dimensions for the pre-school students by the creative art activities for learning. The sample group was 3 students of the second year pre-school students in the second semester, academic year 2557, Ban Sok school, Phetchabun Primary Educational Service Area office 2.

                The purposive sampling method was applied for the sample group. The instruments used in the study were 1) the creative art model for learning lesson plan 2) the basic mathematic lost meet the reliability at 0.86. The experimental research was one group pre-test-posttest Design. t-test Dependent Sample used for data analysis.

                The results of this study were 1) the average of the total skills and each-skill of the development of the basic mathematic skills of the pre-school students after teaching the creative art activities model for learning higher and at a good level. 2) After the experiment the score of the basic mathematic skills competency increasing significant at 01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles