ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเคมี และความสามารถในการแก้ปัญหา ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4; Effects of Event Learning Cycle 7 Step Technique U

Main Article Content

นิรมล รอดไพ Niramol Rodpai

Abstract

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเคมีและความ สามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม ตำบลวังเมือง อำเภอลาดลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  ภาคเรียนที่ 2 ปีการ ศึกษา 2557 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 26 คน ด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม ซึ่งได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่ม ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 17 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเคมี มีค่าความเชื่อมั่น 0.9589 ค่าความยากง่าย (p) 0.27-0.67 ค่าอำนาจจำแนก (r) 0.43-1.00 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์มีค่าความเชื่อมั่น 0.9589  ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบวิลคอกซันจับคู่เครื่องหมายตำแหน่ง (Wilcoxon matched pairs signed-ranks test)

                ผลการวิเคราะห์พบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเคมี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้เทคนิคการแข่ง ขันระหว่างกลุ่ม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่ม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Abstract

                The purpose of this study was to compare on Chemistry Learning Achievement and Ability in Scientific Problem Solving of mathayomsuksa IV students had been learning cycle 7 step technique used by the competition between the groups.

                The research sample of mathayomsuksa IV students Science - Mathematics at Wangmuangchon phasitwittayachom school Wang Muang Lat Yao. Nakhon Sawan, in the second semester of the 2014 academic year.the first class of 26 students by means of cluster random sampling group. This has been a learning cycle 7 step technique used by the competition between the groups. The duration of the experiment 17 hours were used in this experiment. 1) The Plan learning cycle 7 step technique used by the competition between the groups. 2) The instruments used in this study were achievement test. 3) The ability in scientific problem solving test. The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test was used for data analysis.

                The result of this study indicated that. 1. The learning achievement in chemistry for mathayomsuksa IV students Wangmuangchonphasitwittayachom School taught through learning cycle 7 step technique used by the competition between the groups. Higher than before significantly at the level .01 2. The ability in scientific problem solving for mathayomsuksa IV students Wangmuangchonphasitwittayachom School taught through learning cycle 7 step technique used by the competition between the groups. Higher than before significantly at the level .01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles