ความขัดแย้งในระบบราชการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; Conflicts on the State System between Personal And Public Benefits Of a Local Administrative

Main Article Content

มานัส เสนานุช Manas Senanuch

Abstract

บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา ปัจจัยใดที่มีอิทธิผลต่อความขัดแย้งในระบบราชการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) เพื่อศึกษาระดับความขัดแย้งในระบบราชการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย นครสวรรค์และกำแพงเพชร 3) เพื่อพัฒนารูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งในระบบราชการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้ง เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 24 แห่ง กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 213 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัย

                 1.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความขัดแย้งในระบบราชการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านปัจจัยส่วนบุคคลมากที่สุด รองลงมาปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านกฎหมาย ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านสังคมน้อยที่สุด ความขัดแย้งในระบบราชการ ด้านความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ความขัดแย้งระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน ความขัดแย้งระหว่างข้าราชการกับประชาชน และความขัดแย้งต่อตนเอง ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มน้อยที่สุด 2. ระดับของความขัดแย้งในระบบราชการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านกฎหมาย ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ส่วนปัจจัยบุคคลอยู่ในระดับมาก 3. รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งในระบบราชการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เพศไม่มีความสัมพันธ์กับความขัดแย้งในระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม อายุ ระดับการศึกษา และตำแหน่งงาน รายได้ มีความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งในระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

 

Abstract

                The objectives of this research were to study: 1) factors which influenced the conflicts in the state system between personal and public benefits in a local administrative organizations; 2) level of conflicts in the state system between personal and public benefits of the state officials, permanent staff, and temporary employers in the local administrative organizations in the lower northern provinces of Phetchabun, Phichit, Sukhothai, Nakornswan, and Kampeangphet; and 3) structure model of relationship of the conflicts of the state system between personal and public benefits in a local administrative organizations.  Two hundred and thirteen (213) samples were randomized from 1,440 state officials, permanent staff, and temporary employers from 24 sub-district administrative organizations. Data were collected by using questionnaires and analyzed with a package computer program for Percentage, Mean, T-test Analysis, and One Way Analysis of Variance.

                The results were found that: 1. Factors which influenced the conflicts in the state system between personal and public benefits in a local administrative organizations were found to be the personal factors the most, the less-to-least influential factors were economics, law, and environment, social, respectively. The most conflicts were found among organizations, while the less were between heads and the followers, among workmates, between state officials and people, and the least conflicts were found among groups. 2. Overall conflicts in the state system between personal and public benefits were at moderate level while the factors of economics, law, environment, and personal factors were found at high level. 3. Thestructure model of relationship of the conflicts of the state system between personal and public benefits and the other related factors was found that sex was not related to the conflicts between personal and public benefits while age, education level, position and income were found related to conflicts between personal and public benefits.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles