การพัฒนากลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และ เขต 2; The Strategic Development of English Learning Quality Enhancement of Students in Primary Schools Under Kamphae

Main Article Content

ณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงศ์ Natchaya Rattanasatapronpong

Abstract

บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และ เขต 2 วิธีดำเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยใช้แบบสอบถามผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ศึกษานิเทศก์ จำนวน 296 คน และการสนทนากลุ่ม จำนวน 21 คน ขั้นตอนที่ 2 ร่างกลยุทธ์โดยประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน และตรวจสอบร่างกลยุทธ์ โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ โดยมีเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 10 คน  ขั้นตอนที่ 3 ประเมินกลยุทธ์ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 17 คน ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

                ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนพบว่า ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างหลากหลายวิธี สถานศึกษาขาดการส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผู้บริหารมีเจตคติที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อการบริหารการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็กมีครูที่จบเอกภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ และมีภาระงานในความรับผิดชอบมาก สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนจากภายในประเทศและต่างประเทศ การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 2. กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 3 ประเด็นกลยุทธ์ 3 เป้าประสงค์ 9 กลยุทธ์ 39 มาตรการ 21 ตัวชี้วัด 3. ผลการประเมินของกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น พบว่า มีความสอดคล้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็นประโยชน์ในระดับมากและมากที่สุด

Abstract

                This research aims to develop strategies for English learning quality enhancement of students in primary schools under Kamphaeng Phet primary educational service area. The research procedure was divided into 3 steps as follows: 1) the data were analyzed from 296 questionnaires and the data was obtained through the use of focus group discussions with 21 persons. 2) Developing the strategies by studying strategic English learning quality enhancement of the successful schools. 3) The English learning quality enhancement strategy of students in primary schools under Kamphaeng Phet primary educational service area were evaluated by 17 connoisseurs. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and content analyzed. The results found;

                1) The situation of english learning quality enhancement of students was found that the teachers used assessment and evaluation of learning English in a varieties of ways based on the core curriculum of Basic Education 2551. For the internal factors, were found, the executives have a good attitude and responsibilities to improve quality English language learning in schools. The external factors, the schools have received support on the internet system from relevant both domestic and abroad departments to improve quality English learning. The allocated from the government was not enough for developing English learning. 2) The Strategies consisted of a vision, 3 missions, 3 goals, 3 strategic issues, 9 strategies, 39 measures and 21 indicators. 3) The results from the strategic evaluation indicated that the developed strategy were appropriate, suitable, feasible and useful at the highest and a high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles