การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายที่ 1 อำเภอชุมแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1; A Study of Participatory in Education Management of the Committee on Basic Education of

Main Article Content

เรืองยศ เหมือนทรัพย์; Ruangyot Muansap ธานี เกสทอง; Thanee Gesthong

Abstract

บทคัดย่อ

                   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อำเภอชุมแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อำเภอชุมแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาครสวรรค์เขต 1 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุ หรือองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และบริหารสถานศึกษาจากโรงเรียน 8 โรงเรียน จำนวน 78 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                   ผลการวิจัยพบว่า

                   การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่ม เครือข่ายที่ 1 อำเภอชุมแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณารายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมด้านการบริหารทั่วไปอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านบริหารงานบุคลากร และด้านการบริหารงานงบประมาณ ตามลำดับ

Abstract

                   The study aimed to investigate problems of participation of the Committee on Basic Education in Educational Management of the Community Network Segment 1, Amphoe Chumsaeng under the Office of Nakhon Sawan Primary Educational Service Area 1. Population of the study comprised basic Education committee of 8 schools totaling 78 people in the year 2013. The tool used was a questionnaire on the level of participation of the basic education committee in educational management of the Community Network Segment 1, Amphoe Chumsaeng. The statistics used for data analysis were frequency, percentage and standard deviation.

                   The results of the research were as follows:

                   The participation of the basic Education Committee in Educational Management of the Community Network Segment 1, Amphoe Chumsaengunder the Office of Nakhon Sawan Primary Educational Service Area 1, overall, was at the highest level General administration was at the highest level followed by academic section personel management and the lowest was administration of budget 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Dissertations