มโนทัศน์พื้นฐานของกรอบความคิดเชิงทฤษฎี กรอบความคิดการวิจัย โมเดลการวิจัย กรอบการวิจัย และแผนภูมิการวิจัย, Fundamental Concepts of Theoretical Framework, Conceptual Framework, Research Model Research Framework, and Research Flowchart

Main Article Content

บัณฑิตา อินสมบัติ

Abstract

บทคัดย่อ

                การวิจัยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการสั่งสมองค์ความรู้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 2 ประการ คือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และเพื่อนำองค์ความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นนักวิจัย

จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างถ่องแท้ ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียนได้เสนอ แนวคิดเกี่ยวกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (The oretical framework) กรอบความคิดการวิจัย (Conceptual framework) โมเดลการวิจัย (Research model) กรอบการวิจัย (Research framework) และแผนภูมิการวิจัย (Research flowchart) ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสำคัญในการทำการวิจัย โดยจะนำเสนอในประเด็นความหมาย ความสำคัญ และความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

Abstract

                Researches play a very crucial role in knowledge building. The a important objectives are to increase knowledge and understanding in different fields of sciences as well as to apply that knowledge usefully. Therefore, to meet the objectives as mentioned it is necessary for the researches to have an insight of the research process. This areicle presents fundamental concepts of theoretical framework, conceptual framework, research model, research framework, and research flowchart which will be a useful and important guideline in doing researches. These concepts will be presented in terms of meaning, important and interrelationship, respectirely as follows.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles