บทบรรณาธิการประจำฉบับ

Main Article Content

บทบรรณาธิการประจำฉบับ บทบรรณาธิการประจำฉบับ

Abstract

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือฉบับนี้จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นปีที่ 4 ฉบับที่ 6 มกราคม–มิถุนายน 2557 กาหนดเผยแพร่ในเดือนมิถุนายน 2557 สาระในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย บทความวิจัย จานวน 2 บทความ และบทความวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 8 บทความ โดยทุกบทความจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ กลั่นกรองบทความอย่างน้อย 2 ท่านก่อนการตีพิมพ์ บทความวิจัยที่นาเสนอในวารสารฉบับนี้มีจานวน 2 บทความ โดยบทความแรกมีสาระสาคัญที่ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับ การยอมรับ ความคาดหวัง และปัจจัยความสาเร็จในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในจังหวัดตาก ซึ่งเป็นการนาเสนอองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในด้านต่างๆ และบทความที่สองมีสาระเกี่ยวกับ พฤติกรรมการวางแผนการเงินของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนลาปางพาณิชยการและเทคโนโลยี สาหรับบทความวิทยานิพนธ์ในฉบับนี้มี 8 บทความ ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1 บทความ สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา 4 บทความ และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 4 บทความ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพ หวังว่าคงจะได้รับความกรุณาจากผู้อ่านและผู้ทรงคุณวุฒิที่จะให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพวารสารให้มีคุณภาพต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Editor บทบรรณาธิการ