บทบรรณาธิการ

Main Article Content

บทบรรณาธิการ ; Editor Editor

Abstract

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือจัดทาขึ้นตาม
ความร่วมมือของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง อันประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลาปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี
สานักงานกองบรรณาธิการตั้งอยู่ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษาได้เริ่มตีพิมพ์ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม–
ธันวาคม 2554 เลข ISSN 2229-2683 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ และผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของนักวิชาการนักวิจัย นักศึกษา
คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากนั้นวารสารมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถเผยแพร่ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ เลข ISSN 2408-1418 ได้ในปี
2557 ตั้งแต่ฉบับที่ 6 URL:https://www.tci-thaijo.org/index.php/JGNRU โดยใช้ระบบ
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Journals Online:ThaiJO) ซึ่งเป็นระบบการจัดการ
วารสารออนไลน์ของไทยที่ใช้ระบบ Open Journal System (OJS) ที่มีการดาเนินงานโดย
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ทาให้วารสารมีการแสดงผลหน้าเวบไซต์ตาม
มาตรฐานสากลที่มีรูปแบบเดียวกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก
เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ
วารสารให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติตามเกณฑ์คุณภาพของ TCI ในปี 2558 ที่จะถึงนี้
และจะมุ่งพัฒนาปรับปรุงวารสารให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Editor บทบรรณาธิการ