บทบรรณาธิการประจำฉบับ

Main Article Content

บทบรรณาธิการ ประจำฉบับ

Abstract

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือฉบับนี้
จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นปีที่ 4 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 กำหนดเผยแพร่
ในเดือนธันวาคม 2557 สาระในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย บทความวิจัย จำนวน
1 บทความ บทความวิทยานิพนธ์ และบทความสารนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน
9 บทความ โดยทุกบทความจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ กลั่นกรองบทความ
อย่างน้อย 2 ท่าน ก่อนการตีพิมพ์
บทความวิจัยที่นำเสนอในวารสารฉบับนี้เป็นผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนว
ทางการพัฒนาธุรกิจการเกษตรในอำเภอชายแดนในจังหวัดตาก ซึ่งทำให้ได้รับความรู้
เกี่ยวกับศักยภาพและปัญหาเกี่ยวกับบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรในเขตชายแดน
และยังได้องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาธุรกิจของเกษตรกรในเขตชายแดน
นอกจากนี้แล้วยังมีบทความวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ของสาขาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 1
บทความ สาขาหลักสูตรและการสอน 3 บทความ สาขาการบริหารการศึกษา 3
บทความ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 บทความ และสาขาเทคโนโลยี สื่อ และการ
สื่อสาร 1 บทความ
กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพ และหวังว่าคงจะได้รับความ
คำแนะนำจากผู้อ่านและผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวารสารให้มี
คุณภาพต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Editor บทบรรณาธิการ