ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ; Multi–Level Factors Affecting Ordinary National Educational Test

Main Article Content

จตุพร วงค์ไชย ; สุชำติ ลี้ตระกูล ; กิตติศักดิ์ นิวรัตน์ Jatuporn Wongchai ; Suchart Leetagool ; Kittisak Newrat

Abstract

บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และค่าอิทธิพลของปัจจัย ที่แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับนักเรียน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GRADE) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน (MOTIVE) การรับรู้ต่อการส่งเสริมด้านการเรียนของผู้ปกครอง (FAMILY) และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (ATTITUDE) ระดับห้องเรียน ได้แก่ คุณภาพการสอนของครู (TEACH) ประสบการณ์สอนของครู (EXPERIENCE) และบรรยากาศการเรียนการสอน (CLASSROOM) ระดับโรงเรียน ได้แก่ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร (LEADER) และขนาดของโรงเรียน (SIZE) ที่ส่งผลกับตัวแปรตาม คือ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ (O-NET) กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 1,204 คน จาก 73 ห้องเรียน 45 โรงเรียนและครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา    ปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 48 คน ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอนและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยพหุระดับ ผลการวิจัยพบว่า

                        1. ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ พบว่า ระดับนักเรียน มีตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GRADE) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน (MOTIVE) การรับรู้ต่อการส่งเสริมด้านการเรียนของผู้ปกครอง(FAMILY) และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (ATTITUDE) ระดับห้องเรียน มีตัวแปรคุณภาพการสอนของครู (TEACH) ประสบการณ์สอนของครู (EXPERIENCE) และบรรยากาศการเรียนการสอน (CLASSROOM) ระดับโรงเรียน มีตัวแปรภาวะผู้นำของผู้บริหาร (LEADER) และขนาดของโรงเรียน (SIZE) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                2. ค่าอิทธิพลที่ส่งผลต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ พบว่า ระดับนักเรียน    มีตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GRADE) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน (MOTIVE) การรับรู้ต่อการส่งเสริมด้านการเรียนของผู้ปกครอง (FAMILY) และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (ATTITUDE) มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 70.42 ระดับห้องเรียน มีตัวแปรประสบการณ์สอนของครู (EXPERIENCE) มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนคุณภาพการสอนของครู (TEACH) มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 99.87 ระดับโรงเรียน มีตัวแปรภาวะผู้นำของผู้บริหาร (LEADER) มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 73.14

 

Abstract

                This research aimed to study the correlation and effect size of factors which was divided into 3 levels. The first was the student level consisting of learning achievement (GRADE), motivation (MOTIVE), perception to the support on learning of guardian (FAMILY) and the attitude (ATTITUDE) towards mathematics subject. The second was classroom level consisting of teaching quality (TEACH), teaching experience (EXPERIENCE), and learning atmosphere (CLASSROOM). The last was school level comprising the administrator leadership (LEADER), and the school size (SIZE) which affected the dependent variable which was the result of Ordinary National Educational Test (O-NET) in Mathematics subject. The sample group of this research was chosen by using the multistage random sampling consisting of 1,204 Mathayomsuksa 1 students who studied in their own previous schools in the second semester of the academic year 2013 from 73 classrooms in 45 schools and 48 Mathematics teachers who taught in Prathomsuksa 6 level in expansion schools under Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3. The research findings were as follows:

                1. The correlation of factors affecting the result of Ordinary National Educational Test (O-NET) in Mathematics subject appeared that the learning achievement (GRADE), motivation (MOTIVE), perception to the support on learning of guardian (FAMILY) and the attitude (ATTITUDE) towards mathematics subject variables in the student level, the teaching quality (TEACH), teaching experience (EXPERIENCE), and learning atmosphere (CLASSROOM) variables in the classroom level, and the administrator leadership (LEADER), and the school size (SIZE) variables in the school level were correlated with the result of Ordinary National Educational Test (O-NET) in Mathematics subject at the statistically significant level of .01.

                2. The effect size affecting the result of Ordinary National Educational Test (O-NET) in Mathematics subject appeared that at the student level, the learning achievement (GRADE), motivation (MOTIVE), perception to the support on learning of guardian (FAMILY) and the attitude (ATTITUDE) towards mathematics subject had the statistical significance at .01. level with the prediction at 70.42%. At the classroom level, the teaching experience (EXPERIENCE) had the statistical significance the .05 level with the prediction at 99.87%, and at the school level, the administrator leadership (LEADER) had the statistical significance at the .01 level with the prediction at 73.14%

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Dissertations