การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ; The Development of Supplementary Book on Series of Sufficiency Economy in Social Study, Religion and Culture Substance L

Main Article Content

สารภี พงษ์พันธ์ ; สกล แก้วศิริ ; ศิริพร ขีปนวัฒนำ Sarapee Pongpunt ; Sakol Kaewsiri ; Siripron Kheepanawattana

Abstract

บทคัดย่อ

                การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและประเมินคุณภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติม 2) เพื่อหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติม 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดทรายมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

                ผลการวิจัยพบว่า

                1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 เล่ม มีคุณภาพอยู่ในระดับมากและมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.78/84.43

                2. นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียน ร้อยละ 49.07

                3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด

Abstract

                The study aimed to create and develop the quality of supplementary reading books of sufficiency economy for social study, religion and culture substance learning group for Prathomsuksa 2 students at Wat Sai Moon School, also to investigate the efficiency of supplementary reading books in sufficiency economy, to investigate the learning achievement derived after being treated with supplementary reading books of sufficiency economy item of the aforementioned and to investigate the satisfaction of the learners on upplementary reading books of sufficiency economy. A number of 18 samples were Prathomsuksa 2 students at Wat Sai Moon School, Mae Rim District, Chiang Mai Province. Applicable tools for the purpose consisted of supplementary reading books of sufficiency economy, achievement test and the evaluation sheet of satisfaction on the sufficiency economy books.

                The results showed that.

                1. The quality of supplementary reading books of sufficiency economy for social learning of Prathomsuksa 2 students at Sai Moon School was quoted at the highest level. The efficiency value of the supplementary reading books of sufficiency economy was 82.78/84.43.  

                2. The achievement derived after the treatment, as far as the pretest-posttest scores were concerned, (Increase of achievement = 49.07 %).  

                3. The learners’ satisfaction over the upplementary reading books of sufficiency economy aforementioned was quoted at the highest level.

Article Details

Section
Dissertations