การพัฒนาชุดการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ; The Development of the Instructional Packages on Integrated Science Process Skills of Mattayomsuksa 3 Students

Main Article Content

ระพีพรรณ พงษ์ปลื้ม ; นวลศรี ชำนำญกิจ Rapheephan Phongpluem ; Nuansri Chamnankit

Abstract

บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์     ขั้นบูรณาการให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3) ศึกษาจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม  4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหัวถนน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  1) ชุดการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.42-0.63 อำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.25-0.83 และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.95         ผลการวิจัยพบว่า

                1. ชุดการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.13/84.58

                2. ชุดการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.74

                3. นักเรียนร้อยละ 83 ของนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม

                4. ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract

                The purposes of this study were to 1) develop a package for teaching integrated science process skills according to the performance criteria of 80/80,  2) study the effectiveness index of the package for teaching science process skills,  3) study Mattayomsuksa 3 students taught by using the instructional package, having achievement on science process skills meeting 80 percent of the total score, and  4) compare the achievement on science process skills before and after learning of Mattayomsuksa 3 students taught by using the instructional package. The samples in this research were 30 Mattayomsuksa 3 students of Wathuathanon School studying in the second semester of the 2013 academic year. The research tools comprised 1) the Instructional Package on Integrated Science Process Skills for Mattayomsuksa 3 Students with efficiency of 80/80 criterion, and  2) the integrated science process skills achievement test with 4 choices, 40 items, the degree of difficulty between 0.42-0.63, the discrimination power between 0.25-0.83 and the reliability coefficient of 0.95

                The research findings were as follows:

                1. The developed instructional package on process skills had the efficiency of 85.13/84.58.

                2. The developed instructional package on process skills had the valued effectiveness index of 0.74.

                3. Eighty–three percent of all the students who were taught by using the instructional package had got achievement scores on integrated science process skills higher than the 80% criterion.

                4. The achievement of the integrated science process skills of Mattayomsuksa 3 students taught by using the instructional Package after being taught was higher than before with statistical significance at the .05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Dissertations