บทบรรณาธิการ

Main Article Content

บทบรรณาธิการ บทบรรณาธิการ

Abstract

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือจัดทำขึ้นตาม
ความร่วมมือของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง อันประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี
สำนักงานกองบรรณาธิการตั้งอยู่ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษาได้เริ่มตีพิมพ์ ปีที่1 ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน –
ธันวาคม 2554 เลข ISSN 2229-2683 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ และผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษา คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากนั้นวารสารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจน
สามารถเผยแพร่ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ เลข ISSN 2408-1418 ได้ในปี 2557 ตั้งแต่ฉบับที่ 6
URL:https://www.tci-thaijo.org/index.php/JGNRU โดยใช้ระบบฐานข้อมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (Thai Journals Online: ThaiJO) ซึ่งเป็นระบบการจัดการวารสารออนไลน์
ของไทยที่ใช้ระบบ Open Journal System (OJS) ที่มีการดำเนินงานโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย (TCI) ทำให้วารสารมีการแสดงผลหน้าเวบไซต์ตามมาตรฐานสากลที่มี
รูปแบบเดียวกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก
เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ
วารสารให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติตามเกณฑ์คุณภาพของ TCI ในปี 2558 ที่จะถึงนี้
และจะมุ่งพัฒนาปรับปรุงวารสารให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Editor บทบรรณาธิการ