ชุดเสริมประสบการณ์การเขียนพยัญชนะไทยสาหรับเด็กปฐมวัยระดับชั้นบริบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์; A Learning Package on Thai Consonant Writing for Preschool Students at Uttaradit Rajabhat University Demonstration School

Main Article Content

นิตยา วานิช ; พิศมัย หาญสมบัติ Nitthaya Vanit ; Pitsamai Harnsombat

Abstract

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหาประสิทธิภาพ และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดเสริมประสบการณ์เขียนพยัญชนะไทยสาหรับเด็กปฐมวัย ระดับชั้นบริบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 2/2556 ประชากร คือ นักเรียนปฐมวัยระดับชั้นบริบาล จานวน 50 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดเสริมประสบการณ์การเขียนพยัญชนะไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบ t-test
ผลการวิจัย พบว่า ชุดเสริมประสบการณ์การเขียนพยัญชนะไทย สาหรับเด็กปฐมวัยระดับชั้นบริบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จานวน 3 ชุด ได้แก่ 1. ชุดกิจกรรมเสริมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนพยัญชนะไทยด้วยกิจกรรมบริหารกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก 2. ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนพยัญชนะไทยด้วยกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนตามรอยเส้นประ 3. ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนพยัญชนะไทยโดยใช้เครื่องมือฝึกเขียน “พร้อม ดี เยี่ยม” มีประสิทธิภาพ 82.57/82.83 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดเสริมประสบการณ์การเขียนพยัญชนะไทย อยู่ในระดับดีมาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract
The research aimed to study the efficiency and the level of of students’s satisfaction toward the learning package on Thai consonant writing for preschool students at Uttaradit Rajabhat University Demonstration School in 2/2013 academic year. The subjects of the study were 50 students who were selected by purposive sampling. The research instruments consisted of a learning package on Thai consonant writing, an achievement test and a satisfaction questionnaire. The data was analyzed by arithmetic mean, standard deviation, and t-test.
The result of the study found that the efficiency value of the 3 units of the learning package, including 1) an activity package for developing Thai consonant writing skill through fine motor training 2) an activity package for developing Thai consonant writing skill by tracing activities, and 3) an activity package for developing Thai consonant writing skill with the writing instrument “Prom Dee Yeam”, whose effcicncy valas was at 82.57/82.83 which was higher than the criterion of 80/80 and the level of students’ satisfaction toward learning by using the learning package was at a high level which was significantly higher than the standard at the 0.05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles