ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 จังหวัดพิจิตร; Causal Factors Affect the Ability of Solving Mathematical Problem of Prathomsuksa 6 Students of Phichit Province

Main Article Content

จุฑามาศ กันทา ; บัณฑิตา อินสมบัติ Jutamas Kantha ; Bantita Insombat

Abstract

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดพิจิตร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จังหวัดพิจิตร 3) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดพิจิตร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดพิจิตร ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จานวนนักเรียนทั้งหมด 534 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และแบบวัดปัจจัยทีส่งผลต่อความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า
1.ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดพิจิตร ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
3. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X4) เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (X2) ความตั้งใจเรียน (X3) พฤติกรรมการ
สอนของครู (X5) สามารถพยากรณ์ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (Y) ได้ร้อยละ 50.2
(R2) จากผลการวิเคราะห์สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและสมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบY ˆ
= .793 +.129 (X2) +.135(X5) +.183(X4) + .201(X3)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Zˆ =.172 (Z2) + .187(Z5) + .254 (Z4) +.241 (Z3)

Abstract
The research objectives were 1) to examine Factors that affect the ability of solving
mathematical problems of prathomsuksa 6 students of Phichit province 2) to study the relationship
between factors that affect the ability of solving mathematical problems of prathomsuksa 6 students of
Phichit province 3)to Create a predictive equation. In mathematics of prathomsuksa 6 students of Phichit
province. A sample of 534 prathomsuksa 6 students in Phichit primary educational service area 2 was
used in Semester 2 during academic year 2013.The ability of solving mathematical problems test and
measure factors that affect the ability to solving mathematical problems. The statistics used in data
analysis is the mean and standard deviation. The correlation coefficient and stepwise multiple regression
analysis.
The results of the research were as follows:
1. The factors that affect the ability of students to solve math problems of prathomsuksa 6
students of Phichit province. Overview in the interme diate.
2. The relationship between the factors that affect the ability to solve mathematical problems of
the students found that the correlation coefficients are statistically significant. 01.
3. Achievement motivation (X4) attitudes toward mathematics (X2) attitude (X3) behavior of the
teachers (X5) could predict the affect the ability of solving mathematical problems (Y) is 50.2 percent.
To Raw scores Regression Equation and Standard Score Regression Equation.
Raw scores Regression Equation.  ˆ
= .793 +.129 (X2) + .135 (X5)+ .183 (X4) + .201 (X3)
Standard Score Regression Equation.  ˆ
= .172 (Z2) + .187 (Z5)+.254 (Z4)+ .241 (Z3)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles