Development of Financial Management Process for community Cassava Yard through the Process of Knowledge Sharing with Triple Helix Model for Sustainable Growth, a Case Study of Thaphra Community Enterprise Cassava Yard, Khon Kaen Province*

Main Article Content

porntepin sooksaengprasit
นางสาวปัทมเกสร์ ราชธานี

Abstract

The research aims to examine the contexts of financial management in the studied large agricultural community enterprises, to design and develop a financial management system that responds to the demands and needs of the community cassava yard operated under the cooperation between Ban Nongwaengsaklak and Ban Huaytoey agricultural community enterprises, Tha Phra Subdistrict, Khon Kaen Province. The action research approach was applied to outline research activities. The results of the initial analysis were then used as a frame of reference to design and identify the required financial management system. The determined system supports the administration of key activities of Thaphra community cassava yard as well as enhances the processes of management of the two community enterprises holistically. It also enabled both community enterprises to be resilient to change in the management platform and both domestic and international industries in the future. The purposive sampling approach was used to gather 42 samples from members of both large community enterprises.  The data were collected by employing in-depth interviews and action research approach and content analysis.  The results show that 1) the studied area consists of two community enterprises: the first group with 38 members from Ban Nongwaengsaklak and the second group with 33 members from Ban Huaytoey. Both enterprises were registered as the official community enterprise in 2020 and have collaboratively administrated key activities in regard to cassava agriculture as well as the operation of community cassava yard, 2) the development of financial management processes for community cassava yard based on a triple helix approach includes various dimensions, namely developing a practical organizational chart, setting up the financial document management system, applying the ready-to-use application to serve calculating matrix and manage the collection of accounting and financial data. After a period of process testing, the efficiency of financial management has increased, especially through the aspect of monitoring and controlling cash records and the expenditure of the procedures at the community cassava yard.

Article Details

Section
Research Articles

References

พล.ต.จักรพงษ์ นวลชื่น. (2560). แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ยั่งยืนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร. ปริญญานิพนธ์ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 ประจำปีการศึกษา พุทธศักราช 2560-2561

ณัฐนิชา ประสาทเขตวิทย์ , รุจ ศิริสัญลักษณ์, จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และ มาโนช โพธาภรณ์. (2562). ปัจจัย ที่มีผลต่อความต่อเนื่องของวิสาหกิจชุมชนในตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. แก่นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 1.

ณัฐภาณี บัวดี และอดิเรก ฟั่นเขียว. (2562). แนวทางการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก. วารสารศรี วนาลัยวิจัย, 9(1), 15-24.

ทิบดี ทัฬหกรณ์ และ ประสพชัย พสุนนท์ (2561). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อการ พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์, 11(2), 46-76

ทิพย์วรรณ จันทรา และคณะ. (2565). การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน แบบยั่งยืนของกลุ่มอาชีในเขตพื้นที่ บ้านดอนโรง ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 9(4), 418-435.

นงคราญ ไชยมิ่ง. (2564). การพัฒนาประสิทธิผลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลำไย จังหวัดลำพูน. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 12 (1), มกราคม–มิถุนายน, 35-50.

นพดล จิตรมั่น. (2554).ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจลานมันสำปะหลังในจังหวัด กำแพงเพชร. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ปรารถนา ปรารถนาดี, จิรชัย พุทธกุลสมศิริ, เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ และ ชุมพล มณฑาทิพย์สกุล. (2552). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในประเทศไทย. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.

ปิยะดา พิศาลบุตร. (2561). กลยุทธ์การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดปราจีนบุรี. วารสาร อิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-jodi)l, 8(1), 105-1120.

พุทธมน สุวรรณอาสน์. (2556). การพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีการเงินของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มตัดเย็บ บ้านดอกแดง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพ ชีวิต, 1(1), 43-52.

มัลลิกา คง แก้ว. (2553). การวิจัยและพัฒนาระบบบัญชีของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มทอผ้า บ้าน ตรอกแค ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิชชาวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 29(1), 9-16.

วันธณี สุดศิริ และ ภัทราพร ปุณะตุง และ วารี ศรีสุรพล. (2563). แนวทางการพัฒนาศักยภาพการ วางแผนทางการเงิน สำหรับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสาร บริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ. 11( 2 ) กรกฎาคม -ธันวาคม 2563, 18-34

สมาคมการค้ามันสําปะหลังไทย. (2558). รายงานประจําปี 2557 ปริมาณการส่งออก ผลิตภัณฑ์มัน สําปะหลัง ปี 2526-2557. สมาคมการค้ามันสําปะหลังไทย.

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2557). ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2564. กรุงเทพฯ : ประเทศ ไทย.

อุกฤษฏ์ พรรณะ, วีระกิตติ์ เสาร่ม และ ธนัณชัย สิงห์มาตย์. (2564). รูปแบบการบริหารจัดการและ นวัตกรรมเพื่อสร้างองค์กรแห่งการ เรียนรู้ สู่ความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. 6 (10),148-164.

Kaehler, B., & Grundei, J. (2018). HR Governance: A Theoretical Introduction. Springer.

Kerdpitak, C. (2022). Business performance model of herbal community enterprise in Thailand. Uncertain Supply Chain Management, 10(2), 345-352.

Mulyono, A., & Ika, S. R. (2021, March). Empowering Coconut Farmer Community for Poverty Alleviation in Kulon Progo, Yogyakarta: A Study of Triple Helix Model. In The 3rd International Conference on Banking, Accounting, Management and Economics (ICOBAME 2020) (pp. 96-100). Atlantis Press.