ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของท้องถิ่น ะ ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของป๋'จจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของท้องถิ่น

Main Article Content

อนุวัติ คูณแก้ว
พรรณราย เทียมทัน

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุกับภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของท้องถี่น และเพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง และ ทางอ้อมของปัจจั'ย ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์จำนวน 114 คน นักศึกษาระดับปริญญาตร จำนวน 1,304 คน บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ 7 แห่ง จำนวน 441 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น และ ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ และ จิ'งหวัดพิจิตร จำนวน 131 และ 99 คน ตามลำดับที่ ได้มาโดยการเลือกแบบ เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของท้องถี่น จำนวน 9 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าลัมประสิทธึ๋สหสัมพันธ์แบบเพียร์ลัน การทดสอบนัยสำคัญด้วยการ ทดสอบที วิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้โมเดลโครงสร้างสมการเชิงเสัน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ปัจจัยที่ศึกษาทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของท้องถี่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. ปัจจัยด้านกายภาพ อาจารย์ บรรยากาศขององค์กร ชุมชน เทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ ผู้บริหารและ หลักสูตร มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ในการเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำของท้องถี่น โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่าคับ .35, .14, .13, .12, .10, .08, .07 และ.05 ตามลำดับ

 

Abstract

The objectives of this research were to study the causal relationship of factors affecting image of Phetchabun Rajabhat University for being the outstanding local university, and to study direct effect and indirect effect of factors affecting image of Phetchabun Rajabhat University. The sample consisted of 114 personel and 1,304 undergraduate students of Phetchabun Rajabhat University,44 lpersonel of Northern Rajabhat University. They were selected by stratified random sampling technique. And the 230 people in Phetchabun and Phichit province were selected by purposive sampling technique. The research instruments were 9 questionnaires concerned with factors affecting image of Phetchabun Rajabhat University for being the outstanding local university. Data was analyzed by using mean, standard deviation, correlation coefficients, t-test and Path Analysis with LISREL model.

The major results were as follows:

1. There were positive relationships significant at the .01 between all causal factors and image of Phetchabun Rajabhat University for being the outstanding local university.

2. The causal factors which have direct and indirect effect on image of Phetchabun Rajabhat University were university environment, instructors, organizational atmosphere, community involvement, technology, university strategy, administrators and curriculum which direct effect size were .35, .14, .13, .12, .10, .08, .07 and .05, respectively.

Article Details

Section
Academic Articles