แนวทางการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

Main Article Content

พีระพงศ์ แพบัว
พรเทพ รู้แผน

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานาศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 226 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยง .91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีปัญหาจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน

2. แนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 มีดังนี้

2.1 ด้านการรู้จัดนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยกำหนดเป็นโครงการของโรงเรียนให้ครูออกเยี่ยมบ้าน ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ใช้และผู้ตอแบบประเมิน ใช้เทคโนโลยีช่วย และสร้างแบบบันทึก

2.2 ด้านการคัดกรองนักเรียนโดยประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจในการใช้เกณฑ์ ให้ความรู้กับผู้วิเคราะห์พฤติกรรม ครูควรมีการคัดกรองซ้ำในนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหา ครูควรติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาอย่างใกล้ชิด

2.3 ด้านการส่งเสริมนักเรียน จัดทำหลักสูตรในการจัดกิจกรรมก่อนเรียน กำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมก่อนเรียนให้ชัดเจน มีการนิเทศกำกับติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักเรียนตามความเหมาะสมและสร้างสรรค์

2.4 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน โรงเรียนควรมีนโยบายในการจัดกิจกรรมการทำงานร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน ผู้บริหารให้ความสำคัญและให้ความรร่วมมือกับเครือข่าย ในการให้โอกาสกับนักเรียนที่มีปัญหาได้

2.5 ด้านการส่งต่อนักเรียน มีการประชุมวางแผนในการแก้ไขปัญหานักเรียนข้อมูลของนักเรียนควรมีการนำเสนอต่อผู้บริหารให้รับทราบถึงปัญหา จัดวางระบบการติดตามช่วยแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง

 

Abstract

This research aimed to develop the operation of the student care and support system in order to be the guidelines for the operation of the student care and support system in foundation schools under Nakhon Sawan Educational Service Area Office 2. The sample consisted of 226 education institution administrators and teachers who are responsible for students in the project of the student care and support system in schools under Nakhon Sawan Educational Service Area office2, obtained by using simple random sampling technique. The instrument used for collecting the data was a 5-point rating scale questionnaire with a reliability coefficient of 0.91. The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, standard deviation and t-test.

The results of the research were as follows:

1. The conditions and problems of the operation of the student care and support system in schools under Nakhon Sawan Educational Service Area office 2 in both overall and each aspect were at a medium level.

2. Administrators and responsible teachers suggested the guidelines to develop the operation of the student care and support under Nakhon Sawan Education Service area Office 2 which were separated in each aspect as follow:

2.1 Knowing individual students. The schools should manage the time and accommodation for teachers to visit student homes.

2.2 Student screening. The schools should consider student information in various aspects

2.3 Student promotion. The schools should provide training to deal with knowledge and understanding of advisor teachers in order to operate student support activities following the knowledge and ability of the students.

2.4 Preventing and solving student problems. The schools should develop advisor intellect in psychology knowledge, processing skill and technique to give advices to student.

2.5 Student referral. Advisor teacher should attempt solving the students problem before forwarding.

Article Details

Section
Academic Articles