ผลของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่มีต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ปีการศึกษา 2555

Main Article Content

พีรดา หมวกโตนด
บัญญัติ ชำนาญกิจ

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถภาพาทางกาย ที่มีต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ปีการศึกษา 2555 และศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถ ภาพทางกาย ที่มีต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันการศึกษาพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ปีการศึกษา 2555 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ปีการศึกษา 2555 โดยความสมัครใจ จำนวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t (t-test dependent)

ผลการวิจัยพบว่า

1. โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ที่มีต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ปีการศึกษา 2555 สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ให้สูงขึ้น

2. สมรรถภาพทางกาย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ปีการศึกษา 2555 ก่อนและหลังใช้โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายฯ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

Abstract

The aim of this research is to create a physical facility. For the first year students institute of Physical Education Sukhothai Campus academis effectiveness of the program in 2012 and strengthen efficient physical picture for the first year students at the institute of Physical Education Sukhothai Campus academic year 2012. Sample were first year students at the Institute of Physical Education. Sukhothai Campus Board of education 2555 school year. Voluntarily were 30 data using percentage, mean and standard deviation and t-test dependent.

The results showed that

1. Programs enhance physical fitness. For the first year students at the Institute of Physical Education. Sukhothai Campus academic year 2012 to promote physical fitness for the first year students at the institute of physical education is higher.

2. Physical fitness of first year students at the institute of Physical Education. 2012 academic year 2012, before and after the applicatioin of the physical body. Differences are statistically significant at the .05 level

Article Details

Section
Academic Articles