แนวทางการมีส่วนร่วมระหว่างสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย กับชุมชน ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ของชุมชนบ้านคลองยาง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

Main Article Content

ชำนาญ สุคันธ์ภักดี
เจสดา ธนวิภาคะนนท์

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมระหว่างสถาบันการผลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย กับชุมชน ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพของชุมชนบ้านคลองยาง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนชุมชนบ้านคลองยาว ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยอายุตั้งแต่ คนโดยการสุ่มแบบบังเอิญ เก็บรวบรวมข้อมูล 201 ปี จำนวน 60-18 โดยใช้แบบสอบถาม และจากการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. ปัญหาการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของชุมชนบ้านคลองยาง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ 1) ทุกในครัวเรือนได้กินอาหารที่มีคุณภาพและพอเพียง 2) ชุมชนมีห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดสถาบันการพลศึกษา ห้องสมุดโรงเรียน หรือห้องสมุดวัดอย่างเพียงพอ 3) สถาบันการพลศึกษา ได้จัดทำเอกสารด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ เผยแพร่ในชุมชนอย่างเพียงพอ 4) คนในชุมชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

2. แนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของชุมชนบ้านคลองยาง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ 1) ควรจัดให้มีกิจกรรมการเรียนที่ถูกวิธีและควรมีการจัดทำตารางโภชนาการที่ถูกต้องให้กับครอบครัวที่มีภาวะโภชนาการที่น่าเป็นห่วง มีการติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามความคืบหน้า 2) ควรมีการจัดกิจกรรมรักการอ่านสำหรับคนในชุมชนอย่างน้อยปีละครั้ง 3) ควรมีการจัดทำเอกสารด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ เผยแพร่ในชุมชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 4) ผู้นำชุมชนควรมีการจัดตั้งชมรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพขึ้นในชุมชนตามความต้องการและความถนัดของคนในชุมชน และจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ สมาชิกชมรมสามารถเข้าร่วมได้อย่างทั่วถึง

 

Abstract

This research were to study the problem and find soulutions for the Instiute of Physical Education Sukhothai Campus and the community in the Enhance to Sanitary of Ban Klong Yang community in Tambon Ban Kluay Muang district, Sukhothai. The sample used in this study comprised 201 people of Ban Khlong Yang, Tambon Ban Kluay, Muang, Sukhothail. A questionnaire and group discussion were used in this research. Data analysis was done by using the percentage, standard deviation, and content analysis.

The results showed that problems of participation between the institute of Physical Education Sukhothai campus and the community in the engance of sanitary of Ban Klong Yang community were whether 1) everyone in the household had diet quality and standards sufficiently, 2) public library, or community library, education at institutions of school library or temple library were adequate, 3) the Institute of Physical Education produced the health, exercise and sport documents for the. community adequately, 4) people in the community join ed the sports, health and exercise club constantly. Solutions for the Institute of Physieal Education Sukhothai Campus and the community regarding the health of the community, Ban Khlong Yang, Tambon Ban Klugy, Muang, Sukhothai are in the following 4 aspects: 1) Should provide the project / activity, knowledge about proper nutrition and prepare the proper nutritional schedule for their families that nutrition is concerned. Include monitoring to track progress. 2) Reading activities should be held for the community to read at least 3 times a year. 3) Documentation should include exercise and healthy sport. Publish in the community thoroughly and continuously. 4) Community leaders should establish exercising club in community that suit the needs and aptitudes of the community. Activities and opportunities are provided for members to participate equally.

Article Details

Section
Academic Articles