แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Main Article Content

ณรงค์ศักดิ์ แพงสาย
นิวัตร พัฒนะ
เอื้อบุญ ที่พึ่ง

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษา หลักสูตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และเพื่อเปรียบเทียบ แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อ ของนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำแนกตามเพศและสาขาวิชา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ ชั้นที่ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 268 คนได้มาโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใน การเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการทดสอบเอฟ

ผลการวิจัยพบว่า

1. แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช ภัฎเพชรบูรณ์ มี 2 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยกระตุ้น ได้แก่ แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาหลักสูตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ โดยพบว่าเหตุผลในการเข้ามาศึกษาต่อของนักศึกษา คือ 2) ด้านปัจจัยค้ำจุน แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาหลักสูตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ คือ มีสิ่งอำนวยความสะดวก

2. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับนักศึกษาต่างสาขาวิชากันมี แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาหลักสูตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

 

Abstract

This research aimed to study and compare the motivation of students in the Industral Technology Program, Phetchabun Rajabhat University by gender and majors of students. Research samples were 268 students in the department of Industral Technology Program, Phetchabun Rajabhat University. Data were analized by mean, standard deviation, t-test and F-test.

The results showed that

1. Motivation of students to study in the Industrial Technology Program Phetchabun Rajabhat University comprised 2 factors, i.e. stimulative and facilitative.

2. College students’gender had no significant different motivation to study in the Industrial Technology Program at. Phetchabun Rajabhat University. Students with different University majors motivated the students to study in the Industrial Technology Program, Phetchabun Rajabhat University. Differently. The differences were statistically significant.

Article Details

Section
Academic Articles