แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

Main Article Content

สมพร ทัพมงคล
ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู และนำเสนอแนว ทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยนาท กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จำนวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

1. ครูในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณลักษณะของความ เป็นครู อยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีประสิทธิภาพต่ำที่สุด ได้แก่ มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเหมาะสม กับความเป็นครู ด้านคุณภาพของงาน อยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีประสิทธิภาพต่ำที่สุด ได้แก่ การจัดการ เรียนการสอน เนื้อหาที่ถูกต้องสมบูรณ์ เหมาะสมกับผู้เรียน

2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ด้านคุณลักษณะของความเป็นครู ได้แก่ ควรส่งเสริมครูให้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเหมาะสมกับความเป็นครู โดยให้การยกย่องและชมเชยครูที่มีประพฤติดี ควร ส่งเสริมให้ครู ให้ได้รับรางวัล ยกย่อง สดุดีจากหน่วยงานทางราชการ/องค์กร/สมาคมวิชาชีพมากขึ้น

Article Details

Section
Academic Articles