การบริหารเวลาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2

Main Article Content

วิเชียร นิลเศษ
ระมัด โชชัย
พรเพ็ญ โชชัย

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และหาแนวทางพัฒนาการบริหารเวลาของ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 2 จำนวน 169 คน และผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้และประสบความสำเร็จในด้านการบริหารเวลา จำนวน 17 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ พรรณนาวิเคราะห์ การแจกแจงความถี่ การหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 มี สภาพการบริหารเวลาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำแพงเพชร เขต 2 มีปัญหาการบริหารเวลาในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน 3) แนวทางพัฒนาการบริหาร เวลาของผู้บริหาร ได้แก่ การตรวจสอบปฏิทินและทบทวนภาระงานก่อนเริ่มการปฏิบัติงานประจำวันอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ การวิเคราะห์ภาระงาน ปริมาณและความยากง่ายของงานในหน่วยงาน การสื่อสารและ สั่งการโดยใช้ภาษารวมทั้งวิธีการที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา และผู้บริหารควรมีการประชุมสรุปงานอย่าง สม่ำเสมอโดยควบคุมเวลาในการประชุมให้กระชับและตรงประเด็นมากที่สุด

 

Abstract

This research aimed to: study the state and problem of time management of the school administrators in Kamphaengphet Educational Service Area II, and investigate guidelines to developing time management of the school administrators in Kamphaengphet Educational Service Area II. The sample group for completed the questionnaires was 169 school administrators of Kamphaeng Phet Educational Service Area that random sampling with Krejcie and Morgan table II and 17 purposive selections of experts for interviews.

The research findings were as follows: 1) the state of time management cover 4 factors of management process as planning organizing directing and controlling of the school administrators in Kamphaeng Phet Educational Service Area II rate overall at a high level, that descending from planning directing organizing and controlling. 2) the problem of time management cover 4 factors of management process as planning organizing directing and controlling of the school administrators in Kamphaeng Phet Educational Service Area II rate overall at a low level, that descending from directing planning organizing and controlling. 3) The significant comments of guidelines to developing time management of the school administrators in Kamphaeng Phet Educational Service Area II cover 4 factors of management process as planning organizing directing and controlling were; 1) always to check dairy or times schedule in the first hour of the day; 2) to analyze and assess overall mission; 3) to decide directed and clearly communication and 4) always meeting and control the time and issues.

Article Details

Section
Academic Articles