การศึกษาแนวทางการสร้างเสริมภาวะสุขภาพของพนักงาน บริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จำกัด ประจำศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

Main Article Content

ทัศนีย์ภรณ์ ฉิมน้อย
กมลภพ ยอดบ่อพลับ
ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของพนักงาน บริษัท วิทยุการ บินแห่งประเทศไทย จำกัด ประจำศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก และ 2) นำข้อมูลมากำหนดเป็นแนวทางการ สร้างเสริมภาวะสุขภาพของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ประจำศูนย์ควบคุมการบิน พิษณุโลก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างพนักงาน ประจำศูนย์ ควบคุมการบินพิษณุโลก จำนวน 114 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง และจากการสัมภาษณ์แบบไม่มี โครงสร้างกับผู้บริหารและพนักงาน ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ประจำศูนย์ ควบคุมการบินพิษณุโลก เป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับปัจจัยด้านออกกำลังกาย โดยรวมอยู่ในระดับต่ำ และด้าน อาหาร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีผลต่อภาวะสุขภาพของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ประจำศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก

2. นำเสนอแนวทางในการสร้างเสริมภาวะสุขภาพของพนักงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยที่มีผล ต่อภาวะสุขภาพด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 3.50 มาเป็นข้อมูลในการสร้างเสริมภาวะสุขภาพของพนักงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ประจำศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกต่อไป

 

Abstract

The purposes of this research were: 1) to study the factors affecting health conditions of Aerothai's employees at Phitsanulok Air Traffic Control Centre and 2) to create health promotion guidelines for them. The 114 subjects were selected by purposive sampling. The data were collected by using a set of questionnaires and Unstructured interviewing the most with experienced managers and employees of the Phitsanulok Air Traffic Control Centre. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and content analysis.

The research findings showed that the factors affecting health condition were the insufficient exercise and unhealthy food consumption behaviors. To develop guidelines for health promotion, it was recommended that the factors with a mean below 3.50 should be considered for the Aerothai's employees at Phitsanulok Air Traffic Control Centre.

Article Details

Section
Academic Articles